صبح شهر
[امروز] [امروز]
کباب بریانی نارنج به یک نانوا ماهر(وارد با تنور گلی) نیازمندیم-محدوده مشتاق سوم قاسمی- ٠٩١٣٨٠١٤٠٤٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
جوشکارماهرCO2 اپراتورماهرCNCبرش هواگاز،دریل کار کارگرساده(محل کارشهرک صنعتی جی) ٣٥٦٧٠٨٦٢ت.ت.ا.م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی نیروی تعمیرات و مونتاژکار مسلط به ماشین آلات صنعتی نیازمندیم (دارای سابقه کار) ٤-٣٥٧٢٢٢٩١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی نیروی ورق کار (کابینت ساز) نیازمندیم ٣٥٧٢٢٢٩١
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
آقا ماهر و نیمه ماهر در کبابی با مزایای اداره کارو بیمه «خیابان میر» تماس ٩-١٣ و ١٨ - ٢٢ ٠٩١٣٣٠٤٩٢٥٢ ت ت ا م
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به چند کارگر جهت کار در کارگاه پالت سازی نیازمندیم ٠٩٣٣١١٤٩٣٨٠
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
آقا جوان فرزکار منوال و مونتاژ کاردستگاه صنعتی حداکثر سن ٣٠ سال محدوده ارغوانیه ٠٩٣٨٩١٠٢٣٥٧
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت کاردر کارگاه MDF محدوده درچه ٠٩١٣٣٠٧٣٩٧٦
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
نیروی برشکارماهر و تعدادی کارگر ساده جهت کاردرکارگاه MDF نیازمندیم٠٩١٣٧٨٩١٠٩٩
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی تراشکار و فرزکار ماهر جهت کار در شهرک صنعتی جی نیازمندیم ٣٥٧٢٢٦٦٠ (داخلی ١١٦)
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
نیروی جوشکار ماهر جهت کارگاه پله و نرده سازی منطقه صنعتی دولت آباد ٠٩٣٥٧٧٧٩٣٩٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
ستارگان ١- نیروی ماهر (کباب ترکی) ٢- نیروی ماهر (منقل دار) حقوق و مزایا اداره کار + بیمه + پاداش محدوده شیخ بهایی ٠٩٣٩٨٢٩٠٣٥٥ ت.ت.پیگرد قانونی دارد
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
تعدادی کارگر جهت کار mdf آشپزخانه با حقوق ثابت نیازمندیم ٣٦٦٥٠٢٠٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
نیازمند پیستوله کار ماهر جهت رنگ جلو پنجره خودرو فلکه دانشگاه صنعتی ٠٩٣٨٧٧٠١٤٤٨
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
کارگر ماهر جهت کار در کارگاه چوب و mdf ٠٩١٣٧٨٥٧٠٠٣ تماس تبلغاتی ممنوع
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعدادی نیروی نجار ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم ٠٩١٣٣٠٧٠٤٤٩ ت ت ا م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
کارگر ماهرو آشپز ماهر جهت کاردرفست فود «حضوری» ٠٩١٣٧٥٤٧٤٠١
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
یک نفر کلاف ساز و یک نفر نجار مبل استیل نیازمندیم ٠٩٣٨٤٧٦٨٦٢٦
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به ٢ نفر رنگ کار مبل ماهر نیازمندیم حقوق + بیمه محدوده امام خمینی ٠٩١٣٠٢١٧٨٦١ ت ت ا م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به یک نفر آجرنما کار نیازمندیم ٠٩١٣١٦٧٧١٢٥
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
ستارگان ١ نیروی ماهر«کباب ترکی » ٢ نیروی ماهر «منقل دار» حقوق و مزایا اداره کار + بیمه + پاداش محدوده شیخ بهایی ٠٩٣٩٨٢٩٠٣٥٥ ت ت ا م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعدادی جوشکار ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم ٠٩٣٨٧١٤٥٠٢٥
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به ٤ نفر نیروی آقا ماهر در فست فود نیازمندیم ساعت کار ١١ الی ١ شب حقوق ماهیانه ١/٢٠٠ م خیابان میرشرقی نبش خیابان هفت دست فست فود جان اسنک
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
استخدام اپراتور دستگاه CNC منبت - محدوده خمینی شهر (امیرکبیر) ٠٩١٣٨٠٣١٥٣٥ ت.ت.م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تعدادی نیروی ماهر در زمینه چوب و MDF محدوده خ امام خمینی ٠٩١٣٣٢٨٣٣٤٥
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
کارگر ماهر در زمینه مرغ فروشی حدود سن ٢٥سال محدوده امام خمینی ٠٩١٣٣٠٠١١٩٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
کارگر ماهر جهت کار در کارگاه چوب و MDF ٠٩١٣٧٨٥٧٠٠٣ تماس تبلیغاتی ممنوع
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تراشکار و فرزکار منوال و CNC ٠٩٣٠٠٨٦٨٥٣٨
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
نیازمند کارگر ماهر جهت تولید فیلتر هوای خودرو ٠٩٠٣٤٠٣٩٦٣٣ ت.ت.م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
نیروی نیمه ماهرmdfکار محدوده ارغوانیه نیازمندیم لطفا نصاب تماس نگیرد ٠٩٢١٤٢٢٥٧٣٧ت.ت.م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
استاد کار MDF با ابزار کار جهت کار کابینت با حقوق عالی و بیمه (م سه راه درچه) ٠٩١٣١٧٠٠٦٦٣ ت.ت.م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
دو نفر تراشکار نیمه ماهر خ امام خمینی - نرسیده به فلکه دانشگاه ٠٩١٣٣٢٥٣١٠٠
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
استخدام نیروی ماهر با مجوز بهداشتی برای کار در فست فود ٠٩١٣١١٨٠٣١١
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
نیازمند جوشکار برق زیر ٣٠ سال با گواهینامه رانندگی ٠٩١٣١٩٤٣٥٠٠
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
یک نفر فنی کار(جوشکار) حداکثر ٣٥سال،با حقوق مکفی ساکن محدوده پارک لاله،جی ٣٥٧٢٢٢٤٢
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
کارگر ماهر جهت کار در کارگاه چوب و MDF ٠٩١٣٧٨٥٧٠٠٣ ت ت ا م
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
به دو نفر تزریق کار ماهر جهت تزریق پلی اورتان نیازمندیم ٠٩٣٥٤٦٠٤٥٧٥
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
به تعدادی استاد کار ماهر جهت کار در لوله کشی ساختمان نیازمندیم ٠٩١٣٣٠٦٠٤١٢
Loading