صبح شهر
[امروز] [امروز]
به افراد ذیل نیازمندیم: ١-تراشکار ٢-فرزکارCNC ٠٩١٣٥٧٠٤٠٧٠(ت.ت.ا.م)
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارگر کارواش از ساعت ٨ تا ٢١(١/٢٠٠/٠٠٠+بیمه) فلکه ملک شهر،بهارستان شرقی کوچه٢٣ ٣٤٤٣٩١٥٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارگر فنی مسلط به تراشکاری سوراخ کاری و مونتاژ دستگاه شهرک صنعتی دولت آباد، بدون سرویس (ت.ت.م) ٠٩٣٦٠٨٩٢٠٧٢
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارگر نجاری ماهر و نیمه ماهر (ت.ت.م) ٠٩٩٠١٢٣١٢٥٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارگر با روابط عمومی بالا جهت مجتمع خدمات رفاهی(پمپ بنزین) کیلومتر ٥ میمه، تماس ظهر به بعد ٠٩٩٠٤٨٠٦٣٤٦
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارگر کارواش - ١/٢٠٠ + بیمه - از ساعت (٨ تا ٢١) فلکه ملک شهر،بهارستان شرقی ک ٢٣ - ٣٤٤٣٩١٥٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
استخدام MDF کار و نجار و رنگ کار چوب ماهر و نیمه ماهر ،تماس:١٦:٣٠-٨ ٠٩١٣٤٦٢٠٣٨٢
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به یک کارگر نیمه ماهر جهت رویه کوبی مبلمان محدوده خمینی شهر نیازمندیم ٠٩٣٦٤٦٤٩٥٢٧ ت.ت.م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارآموز خانم جهت کارگاه قلمزنی - میدان امام ٠٩١٦٢٨٦٣٩٨٢ ٣٢٢٣٤٣٧٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیروی جوشکار ماهر جهت کارگاه پله و نرده سازی منطقه صنعتی دولت آباد ٠٩٣٥٧٧٧٩٣٩٥
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارگر ماهر جهت کار در شیشه بری ٠٩١٣٨٣٧٤٨٦٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
تراشکار ماهر شهرک صنعتی امیر کبیر ٠٩١٣٤٢٦٤٠٠٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
استخدام رنگکار ماهر و نیمه ماهر رویه کوب ماهر و نیمه ماهر مبلمان ٠٩١٣٤٧٥٩١٠١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به چند نفر کارگر MDF کارماهر در محدوده شاهپور نیازمندیم ٠٩١٣٥٣٣٩٠٠٦
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیروی ماهر جهت ساخت درب و پنجره آهن ٠٩١٣٢٢٦٣٣٤٦ ت ت ام
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارگر کارواش از ساعت ٨ تا ٢١ «١٢٠٠ + بیمه » فلکه ملک شهر بهارستان شرقی ک ٢٣ ٣٤٤٣٩١٥٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
استخدام استادکار و کارگر ماهر تولید و نصب در و پنجره دو جداره ٠٩١٣٠٠٠٤٦٤٠ ٠٩١٣٠٢٩٤٦٤٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آقا ماهر و نیمه ماهر در کبابی و بریانی مزایای اداره کار وبیمه «خ میر»‌ تماس ٩-١٣ و ١٨-٢٢ ٠٩١٣٣٠٤٩٢٥٢ ت ت ا م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
مونتاژکار قالب، اپراتورتراش و فرز منوال اسپارک کار ٣٣٨٧٤٠٩٥ تماس تبلیغاتی ممنوع
صبح شهر
[امروز] [امروز]
استارواش جهت راه اندازی تعویض روغنی در مجموعه واقع در چمران تعویض روغن کار ماهر با پروانه کسب ٣٤٦١١٣٦٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیروی پرسکار ماهر جوان شهرک صنعتی دولت آباد ٠٩١٣٠٣١٤٦٦٥ ت ت م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیازمند نیروی کار ماهر و نیمه ماهر جهت کار در میوه فروشی ٠٩١٣٦٩٨٦١٩٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
استخدام کارگر فعال جهت کاردرکارواش محدوده دروازه تهران ٠٩١٣٠٢٦٨٠٠٦ ت ت ا م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
تعدادی رنگ کار مبل ماهر نیمه ماهر نیازمندیم (ت.ت.م) ٠٩١٣٤٣٥٥٠٤٨
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به یک نیروی ماهر و نیمه ماهر در زمینه mdf نیازمندیم ٠٩١٣١٦٨٥٤٢٨
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی کارگرنیمه ماهر جهت کارگاه MDF نیازمندیم ٠٩١٣٢١٥٧٠٠١ ت ت ا م ٠٩١٣٦٨٨٢٦٠٦
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به دو نفر تراشکار (یکی شیفت روز و یکی شیفت شب) نیازمندیم، محدوده رهنان (ت.ت.م) ٠٩١٣١٨٨٠٨٧٤
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
نیروی تراشکار معمولی و تراشکار CNC ٠٩١٣٠٣٩٧٤٢٩
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
کارگر نیمه ماهر و ماهر کاردرکارگاه کابینت سازی نیازمندیم ٠٩١٣١١١٠٠٢٤
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
نیازمند نیروی برقکار ماهر و نیمه ماهر و پیمانکار برق ٠٩٣٧٨٠٦٠٤١٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به یک نفر کارگر ماهر و یک نفر نیمه ماهر mdf کار نیازمندیم ٠٩٣٧١٩٥٦٤٢٥ ت ت ا م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
نیاز به یک نفر کارگر تراشکار نیمه ماهر محدوده فلکه دانشگاه ٠٩١٣٣٢٥٣١٠٠ ت.ت.م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
کارگر نیمه ماهر در زمینه MDF در محدوده بلوار شفق ٠٩١٢٨٩٤٠٣٤٨
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
اپراتور CNC ماهر شهرک صنعتی امیرکبیر ٣٣٨٧٠٩٨٩
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
نیروی جوشکار ماهر جهت کارگاه پله و نرده سازی منطقه صنعتی دولت آباد ٠٩٣٥٧٧٧٩٣٩٥
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تعدادی کارگر ماهر جهت کاردر کارواش(محدوده چمران) نیازمندیم تماس ١٨ الی٢٢ ١-٠٩١٣٨٩٥٥١٨٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
کارگر ماهر جهت کاردر رستوران خ دقیقی ساعت تماس ٢١ الی ١٦ ٣٦٢٥٤٢٣٦ ت ت ام
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
استخدام تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر جهت کاردر کارگاه mdf یا چوب ٤٥٨٣٧٨٦٨ ت ت ا م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تعدادی کارگر ماهر و فنی جوشکار جهت کاردائم در تولیدی دستگاههای نانوایی ٠٩١٣٤١٢٣٠٠٥ ت ت ا م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
MDFکار ماهر یا نیمه ماهر ت ت اکیدا ممنوع ٠٩١٣١٢٨٦٨٦٣
Loading