صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
یک نفر موتورسوار جهت پخش نان سنتی، ساعت کار: ١٢:٣٠-٩:٣٠، حقوق ثابت ٣٠٠تومان ٠٩١٣١٢٦٢٤٣٩-٣٧٧٧٨٨٤٩
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
تعدادی نیروی موتورسوار با درآمد روزانه بالای ٨٠ هزارتومان نیازمندیم ٠٩١٣٦٠٠٧١٩٨
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
تعدادی موتورسوار جهت اولین پیک موتوری نیازمندیم با گواهینامه ٠٩٣٠٥٠٠٣٤٢٣
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
پیک خاقانی نیازمند تعدادی موتورسوار کارکرد بالای ١٠٠ هزارتومان ٠٩١٣٨٢٧٦٩٣٠-٣٦٢٩٣٠٠٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری درآمد روزانه ٨٠ هزار تومان ٣٢٢٤٣٠٨١-٠٩٣٨٨٨٨٠٨٣٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری محدوده هاتف نیازمندیم ٠٩٣٠٥٦٠٣٣٢٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
پیک موتوری ماهان نیرو با درآمد بالا تمام وقت و پاره وقت - خ مرداویج ٠٩٣٨٦٠٨٧٨٥٣
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
استخدام موتورسوار تمام و پاره وقت-دروازه دولت جنب بانک ملت-پیک جهان نما تلفن ٥ رقمی ٣٧١٧١
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
استخدام پیک موتوری تمام وقت درآمد عالی ١٣ ٤٦ ٦٥ ٣٢
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
استخدام تعدادی موتورسوار همراه با موتور جهت کار در پیک موتوری با درآمد بالا ٣٧٧٥٧٠٠١ ت.ت.م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
استخدام موتور سوار جهت توزیع مرسولات پستی با حقوق ثابت و مزایا ٣١٣١٨٢٠٠ ت.ت.م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
پیک جهت توزیع آگهی نامه با گواهینامه موتور حقوق اداره کار + بیمه ٠٩١٣٨٧٤٦٠٠١ ت.ت.م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
پیک موتوری تندرو تعدادی نیروی موتورسوار تمام وقت و نیمه وقت در پیک موتوری ٠٩١٠٠٩٩٩٠٥٥ ت.ت.م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
پیک همشهری نیازمند تعدادی موتور سوار تمام وقت و نیمه وقت با درآمد عالی - ٣٦٦١١٠٢٥
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعدادی موتورسوار تمام وقت و نیمه وقت جهت کاردرپیک موتوری ٣٦٦١٠١١٢ شیخ صدوق
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
موتورسوار جهت پیک موتوری با درآمد روزانه بالای ٨٠هزارتومان ٠٩١٣٢١٣٢٨٩٨
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
کارپرداز کارگاهی با موتورحقوق اداره کاروبیمه ٣٣٣٥٠٩٢٣ ت ت م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
استخدام پیک موتوری در یک شرکت معتبرپخش با حقوق و مزایای عالی فوق دیپلم به بالا ٠٩٣٥٨٩١٧٠٧٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تعدادی موتورسوار با موتورسیکلت جهت کاردر پیک موتوری بادرآمد بالای ١٠٠ تومان دربهترین نقطه شهر ٠٩١٣٢١١٨٢٢١
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
استخدام موتورسوار ساعت کار انتخابی ، شرایط ضمانتی آسان،کاهش پورسانت و بیمه با سابقه کار ٣٦٦٤٢٤١١ ت ت ا م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
پیک موتوری کیان نیازمند تعدادی موتورسوار م بلوارکشاورز ٣٧٨٠٩٠١٠ ت ت ا م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
پیک موتوری خواجو موتور سوار متعهد (تمام وقت/نیمه وقت)با درآمد بالا ٠٩١٣٠٨٩٠٤٧٠
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
کارمند اداری آقا با وسیله نقلیه موتورسیکلت برای انجام امور داخل و خارج از شرکت ماهیانه ٢/٠٠٠/٠٠٠ تومان مسلط به ورد و اکسل نیازمندیم ١٨٩١ ٦٢٥ ٣ ت.ت.م
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
استخدام موتورسوار مودب و منظم - دروازه دولت جنب بانک ملت کوچه ١ پلاک ٤٢ پیک جهان نما - ٠٣١٣٧١٧١
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
استخدام موتورسوار و پیک موتوری ٠٩١٣١٠٠١٨١٣ ٣٦٢٩١٥٧٥
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
پیک موتوری جام جم به تعدادی موتورسوار با درآمد روزانه بالا نیازمندیم ٣٦٦٢٦٦٨٧ ٠٩١٣٦٢٩٧٠٠٩
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
استخدام موتورسوار حقوق ٩٠٠٠٠٠تومان + بیمه ٣١٣١٨٢٢٠ ٠٩١٣٦٠٠٠٢٢١
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
فوری تعدادی موتورسوار همراه با موتور جهت کاردر پیک موتوری بادرآمدبالای ٧٠ تومان ٣٧٧٥٧٠٠١
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی موتورسوار با درآمد عالی نیازمندیم ٣٢٣٥٣٥٣٤ ت ت ا م
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
استخدام موتورسوار حقوق ٩٠٠٠٠٠تومان + بیمه ٣١٣١٨٢٢٠ ٠٩١٣٦٠٠٠٢٢١
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی موتورسوار تمام وقت جهت کار در پیک موتوری ١٢ ٠١ ٦١ ٣٦
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
استخدام نیروی موتورسوار حقوق ٩٠٠/٠٠٠ تومان + بیمه ٠٩١٣٦٠٠٠٢٢١ ٣١٣١٨٢٢٠
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی موتورسوار با موتورسیکلت جهت کار در پیک موتوری منصف (بادرآمدبالا) ٣٢٢٣١٢١٢-٠٩١٣٣٠٠٨٧٨٥
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
تعدادی موتورسوار جهت پیک موتوری - با درآمد روزانه ١٠٠ هزار تومان ٣٢٢٢٦٧٦٠
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
تعدادی موتورسوار جهت توزیع محموله ساعت ٨ صبح لغایت ٨ شب ، با حقوق روزانه ٥٠٠٠٠ تومان-٠٩١٢٠٢٩٦٠٢٠
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
فوری فوری به تعدادی موتورسوار با درآمد عالی «شاهپورجدید» نیازمندیم ٠٩١٣٠٠٠٧٨٠٣
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
به تعدادی موتورسوار جهت کاردرپیک موتوری با درآمدروزانه ٨٠ هزارتومان نیازمندیم ٣٢٢٤٣٠٨١ ٠٩٣٨٨٨٨٠٨٣٠
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
تعدادی پیک با موتور جهت اطراف اصفهان نیازمندیم ٠٩٩٠١٤٥٦٠٢٥
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
پیک همشهری نیازمند تعدادی موتور سوار تمام وقت و نیمه وقت با درآمد عالی ٣٦٦١١٠٢٥
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
پیک قاصد سپاهان تعدادی موتورسوار با درآمد میانگین روزانه ٨٠هزار تومان ٠٩١٣٧٩٣٧٧١٧-٣٢٢٣٦٥٦٣
Loading