صبح شهر
[امروز] [امروز]
استخدام تعدادی موتور سوار جهت کار در پیک موتوری با درآمد بالای ٧٠ هزار تومان محدوده خانه اصفهان ٣٤٣٩٧٠٩٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری با درآمد روزانه ٨٠ هزار تومان نیازمندیم ٠٩٣٨٨٨٨٠٨٣٠- ٣٢٢٤٣٠٨١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پیک موتوری کاوه به تعدادی موتور سوار با موتور به صورت نیمه وقت وتمام وقت نیازمندیم (ت.ت.ا.م) ٣٤٥٩٣٦٣١
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
پیک ایلیا نیازمند راننده موتورسوار با درآمد مکفی و بیمه - ٠٩١٣١٦٩٧٢٣٥ ٣٣٣٩٧٠٥٠ ت.ت.م
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
پیک سالار تعدادی موتور سوار با موتورسیکلت با کارکرد روزانه بالای ٧٠ هزار تومان - ٣٢٢٠٨٢٤٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
استخدام موتورسوار درآمد روزانه بالای ١٢٠ تومان داشتن موبایل اندروید الزامیست ٣٥١٣٥-٠٣١
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
پیک آنلاین جهان نما تمام وقت و پاره وقت - کارکرد روزی١٠٠هزار ت+بیمه تامین اجتماعی تلفن ٥ رقمی ٣٧١٧١
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
پیک همشهری نیازمند تعدادی موتورسوار بصورت نیمه وقت و تمام وقت ٣٦٦١١٠٢٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
استخدام موتورسوار جهت کاردرپیک موتوری ظفر با درآمد کافی حکیم نظامی کوچه ٧ ٠٩١٦٢٩٦٠٠٢١ ٠٩٠٢٥٥٥٢٠٥٠
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
تعدادی موتورسوار جهت کاردرپیک موتوری با درآمد بالای ١٠٠ هزارتومان نیازمندیم ٣٢٢٢٦٧٦٠
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
قاصدسپاهان تعدادی موتورسوار با درآمد ماهیانه بالای ١ میلیون ٠٩١٣٧٩٣٧٧١٧ ٣٢٢٣٦٥٦٣
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
تعدادی موتورسوار جهت کاردرپیک موتوری با درآمد روزانه ٨٠ هزارتومان چهارباغ عباسی ٣٢٢٤٣٠٨١ ٠٩٣٨٨٨٨٠٨٣٠
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
فوری فوری پیک موتوری زنده رود تعدادی موتورسوار با درآمد عالی ٣٢٣٥٣٥٣٤
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
استخدام پیک موتوری جهت کاردررستوران محدوده امام خمینی ٠٩١٣٤١٢٤٥٦٠ ت ت ا م
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی موتورسوار نیازمندیم نیمه وقت تمام وقت درآمد روزانه ٥٠ الی ١٥٠ هزارتومان ٠٩٩٠١٢٨١٩٣٦
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری درآمد روزانه ٨٠ هزار تومان ٣٢٢٤٣٠٨١-٠٩٣٨٨٨٨٠٨٣٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعدادی موتورسوار با موتورسیکلت جهت کار در پیک موتوری منصف (بادرآمدبالا) ٣٢٢٣١٢١٢-٠٩١٣٣٠٠٨٧٨٥
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری محدوده هاتف نیازمندیم ٠٩١٣٦٠٠٧١٩٨
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
پیک خاقانی نیازمند تعدادی موتورسوار کارکرد بالای ١٠٠ هزار تومان ٠٩١٣٨٢٧٦٩٣٠-٣٦٠٠٦-٠٣١
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
استخدام پیک موتوری تمام وقت - درآمدعالی ٣٢٦٥٤٦١٤
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
استخدام وانت بار+نیسان +کامیونت+بیمه تامین اجتماعی تلفن ٥ رقمی ٣٧١٧١ دروازه دولت جنب بانک ملت پیک جهان نما
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
استخدام موتورسوار با حقوق ثابت + بیمه +کمک هزینه بنزین و... ٣١٣١٨٢٠٠ ٣١٣١٨٢٠١ ت.ت.م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تعدادی موتورسوار جهت توزیع در دفتر روزنامه،نیمه وقت صبح با حقوق ماهیانه نیازمندیم ٣٢٣٤٧٠١٠-٣٢٣٧٢٧٥٧
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
استخدام موتورسوار ساعت کار انتخابی ، شرایط ضمانتی آسان،کاهش پورسانت و بیمه با سابقه کار ٣٦٦٤٢٤١١ ت ت ا م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
پیک ایلیا نیازمندراننده موتورسوار با درآمد مکفی و بیمه ٣٣٣٩٧٠٥٠ ٠٩١٣١٦٩٧٢٣٥ ت ت ام
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
فوری فوری پیک موتوری امیریه تعدادی موتورسوار با درآمد عالی محدوده سیمین ٣٧٧٩١٨١٢
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
پیک موتوری انوشیروان «شاپورجدید» نیازمند تعدادی راننده موتورسوار با درآمد کافی ٠٩٣٠٧٤٧١٤٢٠ ت ت م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
استخدام موتورسوارمجرب و متعهد ساعتی ١٠ هزار تومان گوشی آندروید با گواهینامه ٠٩١٤٠٧٠٧٣٠٣
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
فوری فوری پیک شهروند تعدادی موتورسوار با درآمد عالی ٣٦٢٥٩٠٨٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
فوری فوری پیک موتوری آبشار تعدادی موتورسوار با درآمد عالی خیابان سجاد ٣٦٣٠٨٠٠٨
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
پیک پیشتاز با توجه به زنگ خور بالا تعدادی موتورسوار روزانه ١٠٠٠٠٠ت + بیمه استخدام می نماید ٠٩١٣٦٤٠٠٦٤٨
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تعدادی راننده با موتور سیکلت با ظاهری مناسب در بهترین نقطه شهر با درآمد عالی ٠٩١٣٢١١٨٢٢١ ت ت م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
پیک موتوری جام جم به تعدادی موتورسوار با درآمد روزانه بالا نیازمندیم ٠٩١٣٦٢٩٧٠٠٩ ٣٦٦٢٦٦٨٧
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری با درآمد روزانه ٨٠ هزار تومان نیازمندیم ٠٩٣٨٨٨٨٠٨٣٠- ٣٢٢٤٣٠٨١
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری نیازمندیم (ت.ت.م) ٠٩١٣٧٨٩٢١٠٩
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
قاصد سپاهان تعدادی موتورسوار با درآمد ماهیانه بالای ١ میلیون ٠٩١٣٧٩٣٧٧١٧ ٣٢٢٣٦٥٦٣
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به یک نفر کارپرداز و منشی ساعت کاری ٩ تا١٤ نیازمندیم ٠٩١٢٧٧٤٨٢٨٠
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری با درآمد روزانه ٨٠ هزار تومان نیازمندیم ٠٩٣٨٨٨٨٠٨٣٠- ٣٢٢٤٣٠٨١
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
استخدام وانت بار+نیسان +کامیونت+بیمه تامین اجتماعی تلفن ٥ رقمی ٣٧١٧١ دروازه دولت جنب بانک ملت پیک جهان نما
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
فوری فوری پیک موتوری هما - تعدادی موتورسوار با موتورسیکلت ٣٢٢٤٤١٧٤-٠٩١٣٨٢٣٤٧٣٣
Loading