صبح شهر
[امروز] [امروز]
صندوقدار خانم جهت کار در رستوران محدوده سپهسالار ٣٦٦٠٦٧٢١-٠٩١٣١٠١٨٨٧٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
صندوقدارخانم همراه با آموزش جهت سوپر مارکتی بزرگ ٣٢٣٣٧٧٦٣ ٠٩١٣٥٤٨٨١٩٧ تماس ٩ صبح به بعد
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیازمند صندوقدارخانم جهت فروشگاه موادغذایی واقع در سپاهان شهر ٠٩١٣٣٢٦٣١٩٩ ٣٦٥٣١٥٤٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
صندوقدار خانم مسلط به سیستم پیرامید ٣٢٦٧٣٦٢٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
صندوق دار خانم جهت کاردرپیتزا فروشی نیازمندیم محدوده رباط دروازه تهران ٠٩١٣١٠٢٠٤١٩ ٣٣٣٥٢٧٨٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
صندوقدارخانم همراه با آموزش جهت کار در سوپرمارکتی بزرگ ٣٢٣٣٧٧٦٣-٠٩١٣٥٤٨٨١٩٧
صبح شهر
[امروز] [امروز]
گروه مشاوران تحلیل سیستم با همکاری مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه اصفهان وام آموزشی بلاعوض و معرفی به کار گواهی مورد تایید وزارت علوم ٣٢٢٣٩٧٦٧-٣٢٢٣٦٤١٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
موسسه حسابداري محاسبان آفاق اسپادانا کارگاه کاملا عملی حسابداری ویژه اشتغال با تضمین معرفی به کار (تلفن ٤ رقمی)٤٠٢٠-٠٣١ «این موسسه شعبه دیگری ندارد»
صبح شهر
[امروز] [امروز]
حسابداری نوآوران کارگاه عملی سندزنی دفتر روزنامه و کل و انبارگردانی صورتهای مالی و اظهارنامه حقوق و دستمزد گواهی پایان دوره معادل یکسال سابقه کار و معرفی به کار ٨-٣٦٢٨١٤٣٧
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به یک نفر حسابدارخانم، مبتدی نیازمندیم (ت ت ا م) ٣٦٦٧١٤٠٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
صندوقدار خانم همراه با آموزش جهت کار در سوپرمارکتی بزرگ تماس ٩ صبح به بعد ٣٢٣٣٧٧٦٣-٠٩١٣٥٤٨٨١٩٧
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارگاه عملی حسابداری، حسابرسی (دفاتر، اظهارنامه، ارزش افزوده) گزارشات فصلی و ...) معرفی به کار، سابقه کار (یکتاپرداز)٣٣٣٦٣٨٠١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی صندوقدار خانم آشنا به نرم افزار هلو جهت کار در سیتی سنتر با حقوق و مزایا نیازمندیم (ت.ت.م) ٠٩١٣٣٧٧٤٧٧١- ٣٦٥٥٠٤٢٨
صبح شهر
[امروز] [امروز]
حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان جهت کار در فروشگاه (محدوده رهنان) ٣٧٣٩٤٠٠٨-٠٩١٣٥٤٧٩٦٥٢
صبح شهر
[امروز] [امروز]
صندوقداربا تجربه خانم خ میر، شیرینی ودسرپالیز ٣٦٦٧٣١٣٨ ت ت ا م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
فست فود صندوقدار خانم ٣٦٥٤١٣٣٠ ت ت ا م ٠٩١٣٧١١٨٠٩٧
صبح شهر
[امروز] [امروز]
صندوقدارخانم با روابط عمومی بالا جهت پیتزا فروشی خ عسگریه ٣٢٢٥٠٥٨٥ ت ت ام ٠٩١٣٤٥٦٧٨١٦
صبح شهر
[امروز] [امروز]
صندوقدارماهرآقا و خانم جهت کاردرسوپرمارکت محدوده شیخ بهایی ٠٩١٣١٠١١١٦٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
صندوقدار خانم با روابط عمومی بالا ، پیتزافروشی (خ عسگریه) - تمام وقت ٠٩١٣٤٥٦٧٨١٦-٣٢٢٥٠٥٨٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
فراخوان نهایی تکمیل ظرفیت پایان سال (١١ نفر) جهت دوره جامع آموزش ویژه استخدام «حسابداری و مالیاتی» با گواهی سابقه کار اشتغال و عقد قرارداد معرفی در مجتمع مرسا ٣٣٣٧١٢٤٨-٠٩١٣٦٩٠٠٥٦٩
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
صندوقدار خانم جهت کار در هایپر مارکت محدوده دروازه تهران ٠٩٠٣٢٦٣٠٣١٤-٣٣٤٤٦١٠٧
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
حسابدارخانم آشنابه نرم افزارپارسیان محل کار(مسجدسید) (ت ت ا م)٣٣٣٥٩٥٨٦
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
صندوقدارخانم مسلط به کامپیوتر جهت کاردر فروشگاه موادغذایی واقع در سپاهان شهر ٠٩١٣٣٢٦٣١٩٩
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
یک شرکت معتبر حسابدار خانم با حداقل ٣ سال سابقه کار استخدام مینماید(ت ت ا م) (داخلی ٢٠١)٣٥١١١
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
حسابدار خانم آشنا به نرم افزار پارسیان محل کار:خیابان گلزار ٣٢٦٤١٦٨٠-٠٩١٣٣٠٧٨٣٤٦
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
صندوقدار خانم با روابط عمومی بالا جهت فست فود، چهارباغ بالا شیفت شب، تماس ١٠ تا ١٤ و ١٦ تا ٢٠ ٠٩١٣١٩٤٣٤٥٥-٣٦٢٥٤٨٩٣
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
به یک صندوقدار آقا محدوده شیخ بهایی نیازمندیم ٠٩٣٧٠٩٨٤٣١٠
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
خانم جهت فست فود چهارباغ بالا ، تماس : ١٠ تا ١٤ و ١٦ تا ٢٠ (ت.ت.م) ٣٦٢٥٤٨٩٣-٠٩١٣١٩٤٣٤٥٥
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
صندوقدار خانم با روابط عمومی بالا ، در فست فود (شیفت بعدازظهر) ٣٥٥٧٢٦٥٧-٠٩١٦٢٨٤٦٦٢٠
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
فراخوان نهایی تکمیل ظرفیت پایان سال (١١ نفر) جهت دوره جامع آموزش ویژه استخدام «حسابداری و مالیاتی» با گواهی سابقه کار اشتغال و عقد قرارداد معرفی در مجتمع مرسا ٣٣٣٧١٢٤٨-٠٩١٣٦٩٠٠٥٦٩
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
فراخوان نهایی تکمیل ظرفیت پایان سال (١١ نفر) جهت دوره جامع آموزش ویژه استخدام «حسابداری و مالیاتی» با گواهی سابقه کار اشتغال و عقد قرارداد معرفی در مجتمع مرسا ٣٣٣٧١٢٤٨-٠٩١٣٦٩٠٠٥٦٩
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
استخدام حسابدار آقا با سابقه کارجهت کار در انبار با حقوق مکفی-ساعت کار ٨/٣٠ الی ١٧ ت ت ا م-٠٩١٣٣١٨٥٥٩٧
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
نیرومسلط به حسابداری حداقل٤سال سابقه کار محل کارشاهپورجدید ٠٩٢١٦٩٦١٨٣٠(ت ت ا م)
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
فراخوان نهایی تکمیل ظرفیت پایان سال (١١ نفر) جهت دوره جامع آموزش ویژه استخدام «حسابداری و مالیاتی» با گواهی سابقه کار اشتغال و عقد قرارداد معرفی در مجتمع مرسا ٣٣٣٧١٢٤٨-٠٩١٣٦٩٠٠٥٦٩
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
یک شرکت معتبر تولیدی و بازرگانی استخدام می نماید: حسابدار (مسلط به حسابداری صنعتی) ارسال رزومه: Fb_employment92 yahoo.com@ یا فکس: ٣٦٦٣٥٢٠٨
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
فراخوان نهایی تکمیل ظرفیت پایان سال (١١ نفر) جهت دوره جامع آموزش ویژه استخدام «حسابداری و مالیاتی» با گواهی سابقه کار اشتغال و عقد قرارداد معرفی در مجتمع مرسا ٣٣٣٧١٢٤٨-٠٩١٣٦٩٠٠٥٦٩
Loading