صبح شهر
[امروز] [امروز]
زبان انگلیسی را مانند زبان مادری صحبت کنید ielts ، ١٠٠ % تضمینی ٠٩١٣٢١٣٩٨٢٥
صبح شهر
[امروز] [امروز]
50% تخفیف واقعی مکالمه فشرده انگلیسی در ١٠٠ جلسه-از مبتدی تا پیشرفته ٠٩١٣٨٧٦٧٤٤٠-٣٢٦٠١٧٠٨
صبح شهر
[امروز] [امروز]
تدریس خصوصی و تضمینی زبان انگلیسی کنکور توسط استاد دانشگاه ٠٩١٣٢٦٥٩٣٤٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آموزش تضميني مكالمه زبان انگليسي (توسط كارشناس ارشد) (٥ ترم) هر ترم ٩٠/٠٠٠ ٠٩١٣٥٥٢٧٨١٨ ت.ت.م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آموزش تضمینی MSRT- EPT- MHLE کارشناسی ارشد،دکترا (ت ت ا م) ٠٩١٣٠٠٠٠١٤٧-٣٢٧٥٨٣٥١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
٥٠% تخفیف واقعی + مکالمه فشرده انگلیسی در ١٠٠ جلسه از مبتدی تا پیشرفته (ت ت ا م) ٣٢٦٠١٧٠٨-٠٩١٣٨٧٦٧٤٤٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
واحد زبان حوزه هنری دوره های مکالمه، ترمیک (کودک و بزرگسال) جمعه ها (شاغلین)، خصوصی و نیمه خصوصی آمادگاه ٣٢٢٠٩٥٩٤
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
مکالمه زبان انگلیسی کلاسهای ٢ تا ٤ نفره از مقدماتی تا پیشرفته با شرایط عالی ٣٥٢٢٢٦٥٩ ٠٩١٣٢٢٥٥٤٤٧
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
آموزش تضمینی زبان انگلیسی جهت آزمون های MSRT,EPT,MHLE, IELTS,TOEFL ٠٩١٣٠٠٠٠١٤٧-٣٢٧٥٨٣٥١
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
تحولی نوین در انگلیسی مکالمه کوتاه مدت آمریکایی با شرایط ویژه مقدماتی تا حرفه ای ٠٩١٣٩٧٥١٤٣٢ ت ت ا م
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
%50 تخفیف واقعی مکالمه فشرده انگلیسی در ١٠٠جلسه از مبتدی تا پیشرفته ٠٩١٣٨٧٦٧٤٤٠ ت ت ا م ٣٢٦٠١٧٠٨
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
آموزش زبان انگلیسی تضمینی در١٢٠جلسه از پایه تا پیشرفته با شرایط ویژه (ت.ت.م) ٠٩١٣٠٠٠٠١٤٧-٣٢٧٥٨٣٥١
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
50% تخفیف واقعی مکالمه فشرده انگلیسی در١٠٠ جلسه،از مبتدی تا پیشرفته ٠٩١٣٨٧٦٧٤٤٠-٣٢٦٠١٧٠٨
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
آموزش زبان انگلیسی با ضمانت بازگشت شهریه عمومی، مکالمه، آیلتس تافل، EPT، ٠٩١٣٦٠٢٤٧١٤
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
آموزش زبان انگلیسی تضمینی در ١٢٠ جلسه از پایه تا پیشرفته با شرایط ویژه ٣٢٧٥٨٣٥١ ٠٩١٣٠٠٠٠١٤٧
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
موسسه توسعه ملل متمدن مکالمه و آیلتس ٤٠ جلسه صحبت روان جلسه اول رایگان تضمینی ٣٦٢٤٠٦٦٣ ٠٩٩٠٥٥٣٠٩٩٨
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
آموزش زبان انگلیسی تضمینی در ١٢٠ جلسه، از پایه تا پیشرفته،با شرایط ویژه (ت ت ا م) ٠٩١٣٠٠٠٠١٤٧-٣٢٧٥٨٣٥١
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
آموزش تضميني مكالمه زبان انگليسي (توسط كارشناس ارشد) (٥ترم) هرترم٩٠/٠٠٠ ٠٩١٣٥٥٢٧٨١٨ ت.ت.م
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
آموزش زبان انگلیسی تضمینی در١٢٠ جلسه از پایه تا پیشرفته با شرایط ویژه ٣٢٧٥٨٣٥١ ت ت ا م ٠٩١٣٠٠٠٠١٤٧
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
آموزش زبان انگلیسی تضمینی در١٢٠ جلسه از پایه تا پیشرفته با شرایط ویژه ٣٢٧٥٨٣٥١ ت ت ا م ٠٩١٣٠٠٠٠١٤٧
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
برگزاری امتحان ماک ایلتس رایگان ارسال کلمه ایلتس به شماره ٠٩٢١٥٦١١٢٦٢
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
مرکز زبان ایرانیان مکالمه فشرده - IELTS توسط استاد دانشگاه کانادا ممتحن IELTS، خ میر ٠٩١٣١١٩٨٤٤١
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
٥٠% تخفیف واقعی + مکالمه فشرده انگلیسی در ١٠٠ جلسه از مبتدی تا پیشرفته (ت ت ا م) ٣٢٦٠١٧٠٨-٠٩١٣٥٩٤٠٢٥٨
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
50% تخفیف واقعی مکالمه فشرده انگلیسی در ١٠٠ جلسه-از مبتدی تا پیشرفته ٠٩١٣٥٩٤٠٢٥٨-٣٢٦٠١٧٠٨
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
تدریس زبان ایتالیایی گرامر، مکالمه خصوصی ونیمه خصوصی (تماس:١٠صبح الی١٤) ٠٩٣٧٠٣٦٩٦٨٧
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
50% تخفیف واقعی مکالمه فشرده انگلیسی در١٠٠ جلسه،از مبتدی تا پیشرفته ٠٩١٣٥٩٤٠٢٥٨-٣٢٦٠١٧٠٨
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
%50 تخفیف واقعی مکالمه فشرده انگلیسی در ١٠٠جلسه از مبتدی تا پیشرفته ٠٩١٣٥٩٤٠٢٥٨ ت ت ا م ٣٢٦٠١٧٠٨
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
موسسه توسعه ملل متمدن مکالمه ترمیک انگلیسی یک ترم ٣ ماهه با پرداخت هزینه یک ترم ٣٦٢٤٠٦٦٣ ٠٩٩٠٥٥٣٠٩٩٨
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
موسسه توسعه ملل متمدن مکالمه ترمیک انگلیسی یک ترم ٣ ماهه با پرداخت هزینه یک ترم ٣٦٢٤٠٦٦٣ ٠٩٩٠٥٥٣٠٩٩٨
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
موسسه توسعه ملل متمدن مکالمه و آیلتس ٤٠ جلسه صحبت روان جلسه اول رایگان تضمینی ٣٦٢٤٠٦٦٣ ٠٩٩٠٥٥٣٠٩٩٨
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
خیابان شهید رجایی، ٧٠متر حیاط اختصاصی، فروش با قیمت توافقی یا معاوضه با آپارتمان محدوده بزرگمهر (ت.ت.م) ٠٩١٣٩٢٠٠٠٥٠
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
خیابان امام خمینی ٦٥ مترنوساز، طبقه سوم ٩٠ میلیون ٠٩١٣٠٩٥٣٨٣٦
Loading