صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
تدریس مسترکلاس دف نوازی به مدت محدود زیرنظر استاد برجسته رامتین رضایت ٠٩١٣٩٠٨٣٢٠٣
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
برای اولین بار تدریس حرفه ای گیتار به صورت خصوصی ویژه بانوان مدرس خانم ٩٥٠١١١٧١ ٠٩٣٦٦٨٥٨٥٢٣
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
تدریس سنتور با سابقه ١٥ سال تدریس در ١٥ جلسه نوازنده شوید ٠٩١٣٤٦٢٣٦٧٤ ٣٦٣٠٨٣٠٧
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
تدریس حرفه ای گیتار پاپ،کلاسیک بصورت تخصصی توسط لیسانس موسیقی ٠٩٣٦٦٨٥٨٥٢٣ ت ت ا م
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
تدریس مستر کلاس دف نوازی به مدت محدود زیرنظر استاد برجسته رامتین رضایت ٠٩١٣٩٠٨٣٢٠٣
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
تدریس خصوصی مستر کلاس دف نوازی به مدت محدود زیرنظر استاد برجسته رامتین رضایت ٠٩١٣٩٠٨٣٢٠٣
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
تدریس خصوصی سنتور با سابقه ١٥ سال تدریس در ١٥ جلسه نوازنده شوید ٠٩١٣٤٦٢٣٦٧٤ ٣٦٣٠٨٣٠٧
Loading