صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
آموزشگاه نظر کامپیوتر و حسابداری ،ICDL فتوشاپ، اتوکد،3DMAX با تخفیف ویژه و مدرک معتبر ٣٦٢٦٨٥٤١-٣٦٢٤٤٨١٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
دوره های ویژه استخدام با شهریه استثنایی و مدرک معتبر کامپیوتر و حسابداری کاربردی ٣٦٢٦٨٥٤١-٣٦٢٤٤٨١٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
پژوهش (برادران) ICDL1,2 برنامه نویسی،گرافیک و نقشه کشی مدرک فنی و حرفه ای- اقساطی ٣٢٣٥٠٦٤٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
Xآموزشگاه نظرX کامپیوتر و حسابداری به صورت عملی و کاربردی، ویژه استخدام با تخفیف پاییز ٣٦٢٤٤٨١٥-٣٦٢٦٨٥٤١
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
حسابداری، کامپیوتر فنی حرفه ای از پایه تا معرفی کارتضمینی ٥٠٪ شهریه پس از کار راد - پارسینا ٣٢٦٦٢٠٧٣
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
Xآموزشگاه نظرX کامپیوتر و حسابداری به صورت عملی و کاربردی، ویژه استخدام با تخفیف تابستان ٣٦٢٤٤٨١٥-٣٦٢٦٨٥٤١
Loading