صبح شهر
[امروز] [امروز]
شرکت میلاد(ثبت٤٩٥٠٥) تمیزکاری،اسباب کشی،شستشوی فرش مبل،موکت،ساب سنگ وآجر،پذیرایی ٣٣٢٧٥٦٥٥-٠٩١٣٨٢٢١٢٧٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
شهرآرایان صفه نگهداری از سالمند، کودک امورمنازل،تامین نیروی مشاغل ٧-٩٥٠١٦١٩٠ ٠٩٣٩١٢٥٩٩١١
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
تیارا نظافت منازل، نگهداری سالمند کودک،پذیرایی مجالس،اسباب کشی ٣٣٦٧٤٠٣٠-٣٣٦١٤٠٣٠ ٠٩١٠٤٦١٤٠٣٠
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
بی نظیر تمیزکاری مجتمع راه پله و نیرو همراه بیمار با قیمت مناسب ٣٢٢٢٧٢٢٧ ٠٩١٣٤٨٩٧٦١٦
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
برتر ش ث ٦٩ خدمات تمیزکاری و امورمنزل نگهداری کودک سالمند ٣٤٤٦٦٩٦٧ ت ت ا م ٠٩١٣٣١٥٤٩٤٧
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
تیارا نظافت منازل، نگهداری از سالمند و کودک ،پذیرایی،اسباب کشی ٣٣٦٧٤٠٣٠-٠٩١٠٤٦١٤٠٣٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
ارگ جهان نما نگهداری کودک و سالمند امور منازل و استخدام نیرو ٠٩١٩٨٠٩٣٥٤٢ ٣٢١٢١١٦٧
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
آسمان ش ثبت ٢٠٢٧ مرکزنگهداری کودک وهمراهی بیمار ،نظافت منزل و محل کار استخدام نیرو ٣٦٦٠٣٦١١ ٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
مبل شویی ٧٠٠٠٠ ت تمیزکار ساعتی ٧٥٠٠ ت سمپاشی سوسک ٦٠٠٠٠ت و استخدام کارگر ٣٢٣٥٧٨٧٤
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
شرکت گلهای بهشت با مجوزرسمی ٢٢٦٤ مرکزارائه خدمات نگهداری از سالمند،کودک،بیمار،امورمنزل تمیزکاری و استخدام نیرو ٣٤٧٢١٩٤٨ ٠٩١٣٧١١٥٩٢٦
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
خدماتی کلبه ،نگهداری کودک وسالمند خشکشویی مبل و فرش و تمیزکاری استخدام نیرو ٣٤٣٩٩٥٩٠ ٠٩١٣٢٠٢٤٧٩٩
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
شرکت خدماتی توان موجان سپاهان نگهداری سالمند و کودک همراه بیمار نظافت منزل مجتمع های اداری، تجاری جابه جایی اساس ، پذیرایی نگهبانی ، باغبانی و تامین نیروی کاری جهت تمامی مشاغل ٠٩١٣٠١١٨٩٠٠ ٣٢٣٥٧٢١٨-٠٩١٣٩١٥٤٤١٥
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
افلاک نگهداری از کودک و سالمند تمیزکاری و جابه جایی اثاث + استخدام نیرو ٣٢٢٢١٣٤١ ٠٩١٣٠٠٠٨٧٦٦
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
پـــــــــارسا نگهداری سالمند کودک، تمیزکاری، پذیرایی اسباب کشی، مبل شویی استخدام مراقب صدیقی ، گیاهچیان ٣٢٦٤٩١٠٣-٣٢٦٤٧٧٩٦ ٣-٠٩١٣٠٩٠٠٨٠٤
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
شرکت آریانا توان حمل اثاثیه، نظافت منزل با کادر مجرب استخدام نیرو ٣٣٤٥٧٧٩٧ ٠٩١٣٤٢٣٤٥٢٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
صبح امید ٨٣٧٧ با مجوز رسمی نگهداری از کودک و سالمند و امور منزل ٣٦٢٨٦٧٧٠ ٠٩١٣٦٠٣٣٤٠٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
دیدار - ش پ ١٥٧٥ ارائه خدمات نگهداری سالمند کودک،بیمار،تمیزکاری،امور منزل ٣٦٤١١٨٤٢-٣٢٦٤٦٤١١
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
صفاگستر صبح پویا تمیزکاری منازل مجتمع ، نگهبانی و نگهداری کودک و سالمند ٠٩١٣٢٠٨٠٤٩٨-٣٧٧٨١١٢٥
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
نظافت منازل ادارات ، راه پله ٨٠٠٠ ٣٢٢١٨٧٧٧ ٠٩٣٧٢٢٠٨٣٨٧
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
شرکت آریانا توان حمل اثاثیه، نظافت منزل سرویس کولر با کادر مجرب استخدام نیرو ٣٣٤٥٧٧٩٧ ٠٩١٣٤٢٣٤٥٢٠
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
نظافت منازل ادارات ، راه پله ٨٠٠٠ ٠٩٣٧٢٢٠٨٣٨٧ ٣٢٢١٩٣٩٧ ت ت ا م
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
نظافت منازل ادارات ، راه پله ٨٠٠٠ ٠٩٣٧٢٢٠٨٣٨٧ ٣٢٢١٩٣٩٧ ت ت ا م
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
نظافت منازل ادارات ، راه پله ٨٠٠٠ ٣٢٢١٨٧٧٧ ٠٩٣٧٢٢٠٨٣٨٧
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
بی نظیر تمیزکاری مجتمع راه پله و نگهداری سالمند ٣٢٢٢٧٢٢٧ ٠٩١٣٤٨٩٧٦١٦
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
افلاک نگهداری از کودک و سالمند تمیزکاری و جابه جایی اثاث + استخدام نیرو ٣٧٤٨٨١٠٨ ٠٩١٣٠٠٠٨٧٦٦
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
نظافت منازل ادارات ، راه پله ١٠/٠٠٠ ٣٢٢١٨٧٧٧ ٠٩٣٧٢٢٠٨٣٨٧
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
نظافت منازل ادارات ، راه پله ١٠٠٠٠ ٠٩٣٧٢٢٠٨٣٨٧ ٣٢٢١٩٣٩٧ ت ت ا م
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
بیدار ارائه خدمات سالمند ،کودک امورمنزل و تمیزکاری با شرایط ویژه ٣٤٤٨٠٦٧٩ ٠٩١٣٩٠١٢٩٥٦ ت ت ا م
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
بی نظیر تمیزکاری مجتمع راه پله و نگهداری سالمند ٣٢٢٢٧٢٢٧ ٠٩١٣٤٨٩٧٦١٦
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
شرکت خدماتی توان موجان سپاهان نگهداری سالمند و کودک همراه بیمار نظافت منزل مجتمع های اداری، تجاری جابه جایی اساس ، پذیرایی نگهبانی ، باغبانی و تامین نیروی کاری جهت تمامی مشاغل ٠٩١٣٩١٥٤٤١٥ ٠٩١٣٠١١٨٩٠٠-٣٢٣٥٧٢١٨
Loading