صبح شهر
[امروز] [امروز]
خدماتی عرفان دانیال تمیزکاری منازل و مجتمع،نگهداری کودک و سالمند -خانه اصفهان ٠٩١٣٨٣٤٩٠٠٥-٣٤٢١٤١٩٢
صبح شهر
[امروز] [امروز]
دیدار - ش پ ١٥٧٥ ارائه خدمات نگهداری سالمند کودک،بیمار،تمیزکاری،امور منزل ٣٦٤١١٨٤٢-٣٢٦٤٦٤١١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
تیارا نظافت منازل، نگهداری از سالمند و کودک ،پذیرایی،اسباب کشی ٣٣٦٧٤٠٣٠-٠٩١٠٤٦١٤٠٣٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آسمان ش ثبت ٢٠٢٧ مرکزنگهداری کودک و سالمند نظافت منزل و محل کار استخدام نیرو ٣٦٦٠٣٦١١ ٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧
صبح شهر
[امروز] [امروز]
افلاک نگهداری از کودک و سالمند تمیزکاری و جابه جایی اثاث + استخدام نیرو ٣٧٤٨٨١٠٨ ٠٩١٣٠٠٠٨٧٦٦
صبح شهر
[امروز] [امروز]
ارگ جهان نما نگهداری کودک و سالمند امور منازل و استخدام نیرو ٠٩١٩٨٠٩٣٥٤٢ ٣٢١٢١١٦٧
صبح شهر
[امروز] [امروز]
شرکت آریانا توان حمل اثاثیه، نظافت منزل سرویس کولر با کادر مجرب ٣٣٤٥٧٧٩٧ ٠٩١٣٤٢٣٤٥٢٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کیا زینت بخش اصفهان نگهداری از سالمند و کودک تمیزکاری سکونت ٤-٣٤٤٧٥٢٣٣ ٠٩١٣٤٢٤٤٤١٧
صبح شهر
[امروز] [امروز]
تیارا نظافت منازل، نگهداری سالمند کودک،پذیرایی مجالس،اسباب کشی ٣٣٦٧٤٠٣٠-٣٣٦١٤٠٣٠ ٠٩١٠٤٦١٤٠٣٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نقش جهان حمل اثاثیه با کادر مجرب نظافت منزل و پرستاری کودک حتی ایام تعطیل ٣٣٣٣٩١٩٩ ٠٩١٣٨٧٩٤٥٠٦
صبح شهر
[امروز] [امروز]
شرکت میلاد(ثبت٤٩٥٠٥) تمیزکاری،اسباب کشی،شستشوی فرش مبل،موکت،ساب سنگ وآجر،پذیرایی ٣٣٢٧٥٦٥٥-٠٩١٣٨٢٢١٢٧٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
شهرآرایان صفه نگهداری از سالمند، کودک امورمنازل،تامین نیروی مشاغل ٧-٩٥٠١٦١٩٠ ٠٩٣٩١٢٥٩٩١١
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
قالیشویی و مبل شویی ایران مهر سپاهان با بهترین کیفیت شستشو ٣٥٥٩٥٢٣٨ ٠٩١٣٨٤٩٤٢١٣
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
شرکت گلهای بهشت با مجوزرسمی ٢٢٦٤ مرکزارائه خدمات نگهداری از سالمند،کودک،بیمار،امورمنزل تمیزکاری و استخدام نیرو ٣٤٧٢١٩٤٨ ٠٩١٣٧١١٥٩٢٦
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
تیارا نظافت منازل، نگهداری سالمند کودک،پذیرایی مجالس،اسباب کشی ٣٣٦٧٤٠٣٠-٣٣٦١٤٠٣٠ ٠٩١٠٤٦١٤٠٣٠
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
شرکت گلهای بهشت با مجوزرسمی ٢٢٦٤ مرکزارائه خدمات نگهداری از سالمند،کودک،بیمار،امورمنزل تمیزکاری و استخدام نیرو ٣٤٧٢١٩٤٨ ٠٩١٣٧١١٥٩٢٦
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
شرکت آریانا توان حمل اثاثیه، نظافت منزل و سرویس کولر با کادر مجرب ٣٣٤٥٧٧٩٧ ٠٩١٣٤٢٣٤٥٢٠
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
تیارا نظافت منازل، نگهداری سالمند کودک،پذیرایی مجالس،اسباب کشی ٣٣٦٧٤٠٣٠-٣٣٦١٤٠٣٠ ٠٩١٠٤٦١٤٠٣٠
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
شرکت خدماتی توان موجان سپاهان نگهداری سالمند و کودک همراه بیمار و نظافت ٣٢٣٥٧٢١٨ ٠٩١٣٩١٥٤٤١٥
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
بی نظیر تمیزکاری مجتمع،راه پله و کلیه امورساختمان ٣٢٢٢٧٢٢٧ ٠٩١٣٤٨٩٧٦١٦
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
خدماتی عرفان دانیال تمیزکاری منازل و مجتمع،نگهداری کودک و سالمند-خانه اصفهان ٠٩١٣٨٣٤٩٠٠٥-٣٤٢١٤١٩٢
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
بی نظیر تمیزکاری مجتمع،راه پله و کلیه امورساختمان ٣٢٢٢٧٢٢٧ ٠٩١٣٤٨٩٧٦١٦
صبح شهر
[۲۷ روز قبل] [۲۷ روز قبل]
خدماتی عرفان دانیال تمیزکاری منازل،نگهداری کودک کودک و سالمند-خانه اصفهان ٠٩١٣٨٣٤٩٠٠٥-٣٤٢١٤١٩٢
صبح شهر
[۲۷ روز قبل] [۲۷ روز قبل]
خدماتی عرفان دانیال تمیزکاری منازل و مجتمع،نگهداری کودک و سالمند -خانه اصفهان ٠٩١٣٨٣٤٩٠٠٥-٣٤٢١٤١٩٢
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
افلاک نگهداری از کودک و سالمند تمیزکاری و جابه جایی اثاث + استخدام نیرو ٣٧٧٧١٧٠٤ ٠٩١٣٧١١١٠٤٠
Loading