صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
طلوع مهر-نظافت و تمیزکاری اسباب کشی ، پرستاری ، نقاشی ساختمان -ایزوگام -٣٧٤٧٢٨٦٠ ٠٩١٣٧٣٩٧٠٥٥
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
تیارا نظافت و تمیزکاری منازل-اسباب کشی تخلیه بار و...(ت ت م )٣٣٦٧٤٠٣٠ ٠٩١٠٤٦١٤٠٣٠-٣٣٦١٤٠٣٠
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
شرکت میلاد (ثبت ٤٩٥٠٥) تمیزکاری، اسباب کشی، شستشوی فرش مبل، موکت، ساب سنگ و آجر، پذیرایی ٣٣٢٧٥٦٥٥-٠٩١٣٨٢٢١٢٧٥
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
٥٠% تخفیف باران شهر شستشوی مبل،موکت،فرش و پرده - ٠٩٣٥٩١٨٦٧٦٥ ٣٥٢١٠٦٦٠-٠٩١٣٠٦٠٠٠٢٤
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
آفتاب نیمروز نظافت ، شستشوی مبلمان و موکت ، آجر سابی - ت.ت.م ٠٩١٣٤٧٥٧٨٥٥-٣٥٨٠٥٩٩٩
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
شرکت تکاپو خدمات تمیزکاری منازل/مبل شویی روشویی فرش و موکت/سمپاشی ٣٥٢٨٢٢٦٥-٠٩١٣٥٦٧٤١٧١
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
شرکت میلاد ثبت ٤٩٥٠٥ تمیزکاری،اسباب کشی،شستشوی فرش،مبل،موکت،پرده،پتو ٠٩١٣٨٢٢١٢٧٥-٣٣٢٧٥٦٥٥
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
تیارا-تمیزکاری،نگهداری از سالمندو کودک،اسباب کشی تخلیه بار و ... ٣٣٦٧٤٠٣٠ ٣٣٦١٤٠٣٠-٠٩١٠٤٦١٤٠٣٠
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
تخفیف عیدانه باران سپاهان شستشوی انواع مبلمان درمحل با مواد نانو تضمینی ٠٩١٣٥٥٥٥٤٦٩-٣٧٧١٩٦٤٦
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
یادگار تمیز کاری ، خانه تکانی شب عید با نیروهای مجرب ٣٦٤١٠٦٩٢-٣٦٤١٣٨٦٦
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
انجام کلیه امور نظافتی منزل و محل کار - ساعتی ٧٥٠٠ ٢٩٥٤ ٨٨٩ ٠٩١٣ ٦١٥٨ ٧٧٢ ٣ ت.ت.م
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
برتر ش ث ٦٩ خدمات تمیزکاری وامورمنزل نگهداری کودک و سالمند ٠٩١٣٣١٥٤٩٤٧ ٣٤٤٦٦٩٦٧ ت ت ام
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
کیمیا مهر شیخ صدوق مرکز ارایه خدمات نگهداری سالمندکودک و بیمار و نظافت منزل ٠٩١٣٢١١٥٨٣٨-٣٦٦٤٢٦١٧
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
کادرمجرب تضمینی صبح امید ٨٣٧٧ نگهداری از سالمند و کودک تمیزکاری،پذیرایی و اثاث کشی ٣٦٢٨٦٧٧٠ ٠٩١٣٦٠٣٣٤٠٠-٣٢٦٥٥٥٦١
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
قالیشویی و رفوگری هشت بهشت آبشار شستشوی مبل درب منزل محدوده جی ٠٩١٣٨٦٩٢٣٥١ ٣٥٢٤٥١١١-٣٥٢١٠٦٥٧
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
متین همیاران نگهدارسالمند و کودک تمیزکاری وسرایداری جابه جایی اثاثیه٣٥٥٩٥٩٣٣ ٠٩١٣٣٨٨٨٤٥٥
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
شهرآرایان صفه نگهداری از سالمند،کودک امورمنازل،تامین نیروی مشاغل ٧-٩٥٠١٦١٩٠ ٠٩٣٩١٢٥٩٩١١
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
آسمان: ش پ ٢٠٢٧ نگهداری سالمند،تمیزکاری مبل شویی و خانه تکانی ٣٦٦٠٣٥٢٨ ٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
ارگ جهان نما نگهداری کودک و سالمندو خانه تکـــــانی ٣٢١٢١١٦٧ ٠٩١٩٨٠٩٣٥٤٢
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
نقش جهان «خانه اصفهان» تمیزکاری منازل، نگهداری کودک و سالمند،اسباب کشی خشکشویی مبل در منزل ٠٩١٣٨٧٩٤٥٠٦-٣٣٣٣٩١٩٩
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
شرکت گلهای بهشت با مجوزرسمی ٢٢٦٤ مرکزخدمات نگهداری از سالمند،کودک،تمیزکاری خانه تکانی شب عید و استخدام نیرو ٣٤٧٢١٩٤٨ ٠٩١٣٧١١٥٩٢٦
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
برنا ضمانت نامه کتبی تمیزکاری و ساختمانهای نوساز خشکشویی مبل و فرش ٣٦٢٦٥٩٩٦-٣٣٣٩٢٠٩٨ ٠٩١٣٢١٦٨٩١٧
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
افلاک ٧٢٠٤ نگهداری از سالمند و بیمارو کودک ،تمیزکاری و ساب سنگ و مبل شویی ٣٧٧٧١٧٠٤ ٠٩١٣٠٠٠٨٧٦٦
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
قالیشویی و مبل شویی عدل شستشوی فرش، مبلمان موکت ارزان و با کیفیت ٣٧٧٢٠٢٩٢ ٠٩١٣٧٣٧١٥٥٦
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
عدالت ارائه نیرو تمیزکار مراقبت و استحمام سالمند و بیمار اسباب کشی ٣٦٦٠٣٥٣٣ ٠٩١٣٠٨٢٦٤٧٠
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
تیارا نظافت و تمیزکاری نگهداری از سالمند و کودک اسباب کشی تخلیه بارو .... ٣٣٦٧٤٠٣٠ ٣٣٦١٤٠٣٠-٠٩١٠٤٦١٤٠٣٠
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
باران سپاهان تخفیف عیدانه شستشوی انواع مبل در محل تضمینی با مایع نانو ٣٧٧١٩٦٤٦ ٠٩١٣٨٧١٧٩٢٩
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
روشویی فرش در منزل و خشکشویی مبل با کیفیت با تضمین کار ٣٥٢٧٩٣٨١ ٠٩١٣٩٢٤٧٩٩٠ ٠٩١٣٩٣٤٥٦٤٨
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
بی نظیر تمیزکاری ، پرستاری و اسباب کشی و ... ٣٢٢٢١٣٤١-٠٩١٣٤٨٩٧٦١٦
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
قالیشویی ومبل شویی مهر سپاهان سراسراصفهان- بدون تعطیلی ٣٥٥٧٠٦٤٢-٣٥٥٩٥٢٣٨ ٠٩١٣٨٤٩٤٢١٣
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
بی نظیر تمیزکاری،اسباب کشی،پرستاری باقیمت اتحادیه٣٢٢٢١٣٤١ ٠٩١٣٤٨٩٧٦١٦
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
خشکشویی مبلمان امیر با ٥٠٪ تخفیف با دستگاه تمام اتوماتیک و مواد شوینده ایتالیایی ٠٩١٣٤٦٢٣٨٢٣
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
قالیشویی قدس سپاهان بهترین شست وشو حتی تعطیلات ٣٥٦٨٣٤٤٤-٣٤٥٤٠٣٩٥
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
ش ث ٥٦٨٨١ اولین شرکت خدماتی دارای کلاس آموزش نیرو در ایران ساب انواع سنگ و نماشویی و خدمات از بنا تا نما تمیزکاری منازل ،نگهداری از کودک و سالمند استخدام فوری نیرو ٤-٣٤٤٧٥٢٣٣ ٠٩١٣٤٢٤٤٤١٧
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
پاریاب خانه تکانی شب عید با نیروهای ماهر در صورت عدم رضایت= رایگان ٣٢٦٧٣١٤١-٣٢٦٦٠٣٥٧
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
آسمان - ش پ ٢٠٢٧ نگهداری سالمند ، تمیزکاری مبل شویی و خانه تکانی ٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧-٣٦٦٠٣٥٢٨
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
قالیشویی و مبل شویی معجزه اولین سیستم میکروب زدایی در ایران ٣٣٣٣٦٦٦٦ اصفهان، بهارستان سپاهان شهر، شاهین شهر سایت: www.uim.ir کانال تلگرام: uimir@
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
ستاره اسپادانا ث : ٣٢١٨ نگهداری از سالمند ،کودک بیمار و تمیزکاری و خدمات پذیرایی ٠٩٣٣٥٧٣٧٦٧٦ ٣٦٦٢٨١٠٦ ت ت ا م
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
به تعدادی خانم و آقا جهت تمیزکاری و نگهداری سالمند نیازمندیم ٠٩١٣٨١٧٠٩٧٠ ٣٤٧٢٠٥٠٩
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
یادگار - ش پ ١٣٤٤ ارائه خدمات نگهداری سالمند کودک،بیمار،تمیزکاری،امور منزل ٣٦٤١٠٦٩٢-٣٦٤١٣٨٦٦
Loading