صبح شهر
[امروز] [امروز]
برتر ش ث ٦٩ خدمات تمیزکاری و امورمنزل نگهداری کودک سالمند ٣٤٤٦٦٩٦٧ ت ت ا م ٠٩١٣٣١٥٤٩٤٧
صبح شهر
[امروز] [امروز]
قالیشویی رنگین کمان رفوگری ، سرویس رایگان ١٠٠٪تضمینی ٣٢٢٨٥٦٤٦ ٥-٣٤٥٢٥٤٩٤ ٠٩١٣٨٧١٦٥٢٥
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آوای بهار نگهداری از کودک و سالمند نظافت منازل و اداره جات سنگ سابی ، جرم گیری انواع سنگ و موزاییک، نماسابی و نماشویی، نانوکردن نما استخدام نیرو و ... ٢٠١-٣٥٦٠٠٢٠٠ ٣٥٦٠٠٥٥٦
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آذین آپادانا نگهداری کودک و سالمند تمیزکاری و اسباب کشی و استخدام نیرو ٣٦٣٠٠٨٠١ ٠٩١٣٠٢٣٦٧٩٧
صبح شهر
[امروز] [امروز]
شهرآرایان صفه نگهداری از سالمند، کودک امورمنازل،تامین نیروی مشاغل ٧-٩٥٠١٦١٩٠ ٠٩٣٩١٢٥٩٩١١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارخانه قالیشویی مبل شویی ونوس بدون واسطه با ضمانت نامه کتبی ٠٩١٣٩١٤٦٣٤٥ ٣٦٢٠٢٧٣٧
صبح شهر
[امروز] [امروز]
یکتا،امورنظافتی وخدماتی نگهداری کودک و سالمند استخدام نیرو٣-٣٤٤٣٨٩١٢ ٠٩٣٦٢٥٦٥٣٥٥ ٠٩١٣٠٩٣٠٠٠٦
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آوای بهار نگهداری از کودک و سالمند نظافت منازل و اداره جات،سنگ سابی،جرم گیری انواع سنگ و موزاییک،نماسابی و نماشویی نانو کردن نما و استخدام نیرو ٣٥٦٠٠٢٠٠ ٣٥٦٠٠٥٥٦
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
شرکت گلهای بهشت با مجوزرسمی ٢٢٦٤ مرکزارائه خدمات نگهداری از سالمند،کودک،بیمار،امورمنزل تمیزکاری و استخدام نیرو ٣٤٧٢١٩٤٨ ٠٩١٣٧١١٥٩٢٦
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
صبح امید ٨٣٧٧ با مجوز رسمی نگهداری از کودک و سالمند و امور منزل ٣٦٢٨٦٧٧٠ ٠٩١٣٦٠٣٣٤٠٠
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
خدماتی کلبه نگهداری کودک وسالمند خشکشویی مبل و فرش و تمیزکاری استخدام نیرو ٣٤٣٩٩٥٩٠ ٠٩١٣٢٠٢٤٧٩٩
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
آسمان ش ثبت ٢٠٢٧ مرکزنگهداری کودک وهمراهی سالمند وبیمار،نظافت منزل و محل کار استخدام نیرو ٣٦٦٠٣٦١١ ٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
ارگ جهان نما نگهداری کودک و سالمند امورمنازل و استخدام نیرو ٣٢١٢١١٦٧ ٠٩١٩٨٠٩٣٥٤٢ ت ت ا م
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
افلاک نگهداری از کودک و سالمند تمیزکاری و جابه جایی اثاث + استخدام نیرو ٣٢٢٢١٣٤١ ٠٩١٣٠٠٠٨٧٦٦-٣٢٢٠٣١١٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
دفترخدماتی آسوده نگهداری سالمند و کودک انجام امور منازل و کلیه کارهای خدماتی ٣٢٦٤٦٩١٦ ٠٩٣٧٨٢٠١٦١٧
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
قالیشویی و مبل شویی ایران مهر سپاهان ١٠٠٪ تضمینی ٣٥٥٩٥٢٣٨ ٠٩١٣٨٤٩٤٢١٣ ٠٩١٩٨٤٥٢٥٣٠
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
نیازمند تعدادی زیاد خانم و آقا جهت امور نظافت و نگهبانی و سرایداری ٠٩١٣٠٩٣٠٠٠٦ ٣-٣٤٤٣٨٩١٢
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
شرکت میلاد(ثبت٤٩٥٠٥) تمیزکاری،اسباب کشی،شستشوی فرش مبل،موکت،ساب سنگ وآجر،پذیرایی ٣٣٢٧٥٦٥٥-٠٩١٣٨٢٢١٢٧٥
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
آوای بهار نگهداری از کودک و سالمند نظافت منازل و اداره جات،سنگ سابی،جرم گیری انواع سنگ و موزاییک،نماسابی و نماشویی نانو کردن نما و استخدام نیرو ٣٥٦٠٠٢٠٠ ٣٥٦٠٠٥٥٦
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
شرکت آریانا سپاهان شماره ثبت (٥٧٦٣٨) نظافت منازل ومجتمع ها،شست وشوی مبل وموکت درمحل(استخدام نیرو) ٣٤٤٦٤٥٩٠-٠٩١٣٠١٨٩١٠٢
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
قالیشویی رکن آبادی شستشوی فرش های دستباف ماشینی و...(رفوگری،پرداخت) ٠٩١٣٨٨٣٠٨٨٣-٣٥٧٠٢٢٢١
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
تیارا نظافت منازل، نگهداری سالمند کودک،پذیرایی مجالس،اسباب کشی ٣٣٦٧٤٠٣٠-٣٣٦١٤٠٣٠ ٠٩١٠٤٦١٤٠٣٠
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
تیارا نظافت منازل، نگهداری از سالمند و کودک ،پذیرایی،اسباب کشی ٣٣٦٧٤٠٣٠-٠٩١٠٤٦١٤٠٣٠
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
آوای بهار نگهداری از کودک و سالمند نظافت منازل و اداره جات،سنگ سابی،جرم گیری انواع سنگ و موزاییک،نماسابی و نماشویی نانو کردن نما و استخدام نیرو ٣٥٦٠٠٢٠٠ ٣٥٦٠٠٥٥٦
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
صفاگستر صبح پویا - تمیزکاری نگهبانی و نگهداری کودک و سالمند - خدمات ساختمانی ٠٩١٣٢٠٨٠٤٩٨-٣٧٧٨١١٢٥
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
نگین سپاهان ٢ پرستاری از سالمند شما به صورت ٢٤ و ١٢ ساعته با هر شرایطی ٣٢٢٣١٦٩٩ ٠٩١٦٢٣٢٤٤٥٢
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
شرکت آریانا سپاهان شماره ثبت (٥٧٦٣٨) نظافت منازل ومجتمع ها،شست وشوی مبل وموکت درمحل(استخدام نیرو) ٣٤٤٦٤٥٩٠-٠٩١٣٠١٨٩١٠٢
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
پــــــــــارسا نگهداری سالمند کودک،تمیزکاری ،پذیرایی اسباب کشی، مبل شویی استخدام مراقب صدیقی ،گیاه چیان ٣٢٦٤٩١٠٣-٣٢٦٤٧٧٩٦ ٣-٠٩١٣٠٩٠٠٨٠٤
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
بیدار ارائه خدمات سالمند،کودک امورمنزل،تمیزکاری باسابقه عالی ٣٤٤٨٠٦٧٩ ت ت م ٠٩١٣٩٠١٢٩٥٦
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
بی نظیر تمیزکاری مجتمع راه پله و نیرو همراه بیمار با قیمت مناسب ٣٢٢٢٧٢٢٧ ٠٩١٣٤٨٩٧٦١٦
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
قالیشویی و رفوگری سروش ١١٠ شستشو با سرویس بصورت لوله تعویض ریشه فرش دستبافت به صورت سنتی ٠٩١٣٣٢٥٧١١٥ شعبه ١: ٣٢٢٨٤٩٦٦ شعبه ٢: ٣٢٢٩٠٠٣٣
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
شهرآرایان صفه نگهداری از سالمند، کودک امورمنازل،تامین نیروی مشاغل ٧-٩٥٠١٦١٩٠ ٠٩٣٩١٢٥٩٩١١
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
دفترخدمات نظافتی تابان نظافت منازل، پذیرایی مجالس خشکشویی انواع مبلمان در محل با کادری مجرب دروازه شیراز ٣٦٧٠٢٦٢٣ ملک شهر ٣٤٤٠٠٨٨٨ احمدآباد ٣٢٢٦٦٤١٦ ٢٦-٠٩١٣٠٧٠٠٠٢٥ ت ت ا م
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
مبل شویی ٧٠٠٠٠ ت تمیزکار ساعتی ٧٥٠٠ ت سمپاشی سوسک ٦٠٠٠٠ت و استخدام کارگر ٣٢٣٥٧٨٧٤
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
قالیشویی و مبل شویی ایران مهر سپاهان درب منزل ٠٩١٩٣٨٥١٤٧٢
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
دفتر خدمات نظافتی تابان نظافت منازل،پذیرایی مجالس خشک شویی انواع مبلمان در محل با کادری مجرب دروازه شیراز ٣٦٧٠٢٦٢٣ ملک شهر ٣٤٤٠٠٨٨٨ احمد آباد ٣٢٢٦٦٤١٦ ت.ت.م ٢٦-٠٩١٣٠٧٠٠٠٢٥
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
افلاک نگهداری از کودک و سالمند تمیزکاری و جابه جایی اثاث + استخدام نیرو ٣٢٢٢١٣٤١ ٠٩١٣٠٠٠٨٧٦٦
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
شرکت خدماتی توان موجان سپاهان نگهداری سالمند و کودک همراه بیمار ، نظافت منزل مجتمع های اداری و تجاری جابجایی اساس پذیرایی نگهبانی ، باغبانی و تامین نیروی کاری جهت تمامی مشاغل ٠٩١٣٩١٥٤٤١٥ ٣٢٣٥٧٢١٨
صبح شهر
[۲۷ روز قبل] [۲۷ روز قبل]
ارگ جهان نما استخدام نیروی بازنشسته جهت تمیزکاری و نگهبانی مرکز شهر ٣٢١٢١١٦٧ ٠٩١٩٨٠٩٣٥٤٢ ت ت ا م
Loading