صبح شهر
[امروز] [امروز]
شرکت گلهای بهشت با مجوزرسمی ٢٢٦٤ مرکزارائه خدمات نگهداری از سالمند،کودک،بیمار،امورمنزل تمیزکاری و استخدام نیرو ٣٤٧٢١٩٤٨ ٠٩١٣٧١١٥٩٢٦
صبح شهر
[امروز] [امروز]
خدماتی کلبه نگهداری کودک وسالمند خشکشویی مبل و فرش و تمیزکاری استخدام نیرو ٣٤٣٩٩٥٩٠ ٠٩١٣٢٠٢٤٧٩٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آسمان ش ثبت ٢٠٢٧ مرکزنگهداری کودک وهمراهی سالمند وبیمار،نظافت منزل و محل کار استخدام نیرو ٣٦٦٠٣٦١١ ٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧
صبح شهر
[امروز] [امروز]
ارگ جهان نما نگهداری کودک و سالمند امورمنازل و استخدام نیرو ٣٢١٢١١٦٧ ٠٩١٩٨٠٩٣٥٤٢ ت ت ا م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آوای بهار نگهداری از کودک و سالمند نظافت منازل و اداره جات سنگ سابی ، جرم گیری انواع سنگ و موزاییک، نماسابی و نماشویی، نانوکردن نما استخدام نیرو و ... ٢٠١-٣٥٦٠٠٢٠٠ ٣٥٦٠٠٥٥٦
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آرامش نگهداری کودک و سالمند با پرسنل مجرب ٣٤٤٥٤٢٢٥ ٠٩٠٢٦٤٠٢٠٦١ ٠٩١٤٠٢٩٩٧٨٨
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کلیه امور خدماتی و نگهداری سالمند ٣٥٥٩٥٩٣٣ ٠٩٣٣٧٥١٠٠٢٦ ٠٩١٣٣٨٨٨٤٥٥
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آذین آپادانا نگهداری کودک و سالمند تمیزکاری و اسباب کشی و استخدام نیرو ٣٦٣٠٠٨٠١ ٠٩١٣٠٢٣٦٧٩٧
صبح شهر
[امروز] [امروز]
صبح امید نگهداری از کودک و سالمند و امورمنزل ٣٦٢٨٦٧٧٠ ٠٩١٣٦٠٣٣٤٠٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
افلاک نگهداری از کودک و سالمند تمیزکاری و جابه جایی اثاث + استخدام نیرو ٣٢٢٠٣١١٥ ٠٩١٣٠٠٠٨٧٦٦
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آوای بهار نگهداری از کودک و سالمند نظافت منازل و اداره جات،سنگ سابی،جرم گیری انواع سنگ و موزاییک،نماسابی و نماشویی نانو کردن نما و استخدام نیرو ٣٥٦٠٠٢٠٠ ٣٥٦٠٠٥٥٦
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تیارا نظافت منازل، نگهداری سالمند کودک،پذیرایی مجالس،اسباب کشی ٣٣٦٧٤٠٣٠-٣٣٦١٤٠٣٠ ٠٩١٠٤٦١٤٠٣٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
برتر ش ث ٦٩ خدمات تمیزکاری و امورمنزل نگهداری کودک سالمند ٣٤٤٦٦٩٦٧ ت ت ا م ٠٩١٣٣١٥٤٩٤٧
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
قالیشویی رنگین کمان رفوگری ، سرویس رایگان ١٠٠٪تضمینی ٣٢٢٨٥٦٤٦ ٥-٣٤٥٢٥٤٩٤ ٠٩١٣٨٧١٦٥٢٥
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
شهرآرایان صفه نگهداری از سالمند، کودک امورمنازل،تامین نیروی مشاغل ٧-٩٥٠١٦١٩٠ ٠٩٣٩١٢٥٩٩١١
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
کارخانه قالیشویی مبل شویی ونوس بدون واسطه با ضمانت نامه کتبی ٠٩١٣٩١٤٦٣٤٥ ٣٦٢٠٢٧٣٧
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
بی نظیر اعزام همراه بیمار در کلیه بیمارستانها ٣٢٢٢٧٢٢٧ ٠٩١٣٤٨٩٧٦١٦
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تیارا نظافت منازل، نگهداری از سالمند و کودک ،پذیرایی،اسباب کشی ٣٣٦٧٤٠٣٠-٠٩١٠٤٦١٤٠٣٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
آوای بهار نگهداری از کودک و سالمند نظافت منازل و اداره جات،سنگ سابی،جرم گیری انواع سنگ و موزاییک،نماسابی و نماشویی نانو کردن نما و استخدام نیرو ٣٥٦٠٠٢٠٠ ٣٥٦٠٠٥٥٦
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
شرکت میلاد(ثبت٤٩٥٠٥) تمیزکاری،اسباب کشی،شستشوی فرش مبل،موکت،ساب سنگ وآجر،پذیرایی ٣٣٢٧٥٦٥٥-٠٩١٣٨٢٢١٢٧٥
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
آریانا سپاهان(ش ث:٥٧٦٣٨) تمیز کاری،شست وشوی مبل وموکت در محل(استخدام نیرو) ٣٤٤٦٤٥٩٠-٠٩١٣٠١٨٩١٠٢
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
شرکت با مجوزرسمی یکتــــا مرکز ارائه خدمات نگهداری از کودک و سالمند و بیمار تمیزکاری و امور منزل استخدام نیرو و .... ٣-٣٤٤٣٨٩١٢ ٠٩١٣٠٩٣٠٠٠٦
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
آوای بهار نگهداری از کودک و سالمند نظافت منازل و اداره جات،سنگ سابی،جرم گیری انواع سنگ و موزاییک،نماسابی و نماشویی نانو کردن نما و استخدام نیرو ٣٥٦٠٠٢٠٠ ٣٥٦٠٠٥٥٦
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
نگین سپاهان پرستاری و نگهداری سالمند و کودک با مجرب ترین کادر خانم و آقا ٣٤٧٢٠٥٠٩ ٠٩٩٠١١٣٠٣٨٨
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
کیمیا مهرشیخ صدوق اعزام پرستار و نگهدار سالمند و کودک و نظافتچی حرفه ای به سراسر اصفهان ٣٦٦٤٢٦١٧ ٠٩١٣٢١١٥٨٣٨
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
قالیشویی و مبل شویی ایران مهر سپاهان ١٠٠٪تضمینی٣٥٥٩٥٢٣٨ ٠٩١٣٨٤٩٤٢١٣ ٠٩١٩٨٤٥٢٥٣٠
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
خدمات شکیبا نگهداری سالمند ؛ نظافت منزل ؛ تشریفات ؛ فضای سبز ؛ نگهبانی با استفاده از نیروهای با تجربه 0913857294 و 33332645 تماس بگیرید 33332645 , 09138657294
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
آریانا سپاهان(ش ث:٥٧٦٣٨) تمیز کاری،شست وشوی مبل وموکت در محل(ت ت ا م) ٣٤٤٦٤٥٩٠-٠٩١٣٠١٨٩١٠٢
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
قالیشویی قدس تحویل سه روزه سرویس رایگان ٣٣٢٣١٣٢٠-٣٣٢٣٠٥٤٣
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
افلاک نگهداری از کودک و سالمند تمیزکاری و جابه جایی اثاث + استخدام نیرو ٣٢٢٢١٣٤١ ٠٩١٣٠٠٠٨٧٦٦-٣٢٢٠٣١١٥
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
شرکت با مجوزرسمی یکتــــا مرکز ارائه خدمات نگهداری از کودک و سالمند و بیمار تمیزکاری و امور منزل جابجایی اسباب و اثاثیه ٣-٣٤٤٣٨٩١٢ ٠٩١٣٠٩٣٠٠٠٦
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
صفاگستر صبح پویا - تمیزکاری نگهبانی و نگهداری کودک و سالمند - خدمات ساختمانی ٠٩١٣٢٠٨٠٤٩٨-٣٧٧٨١١٢٥
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
قالیشویی ایران مهر ١٠٠٪ تضمینی ٠٩١٣٨٤٩٤٢١٣ ٠٩١٩٨٤٥٢٥٣٠ ٣٥٥٩٥٢٣٨
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
آذین آپادانا نگهداری کودک و سالمند تمیزکاری و اسباب کشی و استخدام نیرو ٣٦٣٠٠٨٠١ ٠٩١٣٠٢٣٦٧٩٧
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
شرکت با مجوزرسمی یکتـــــــــــا مرکز ارائه نیرو جهت نظافت منازل و موسسات پرستاری از کودک و سالمند جابجایی اسباب و اثاثیه ٣-٣٤٤٣٨٩١٢ ٠٩١٣٠٩٣٠٠٠٦
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
شرکت با مجوزرسمی یکتـــــــــــا مرکز ارائه نیرو جهت نظافت منازل و موسسات پرستاری از کودک و سالمند جابجایی اسباب و اثاثیه ٣-٣٤٤٣٨٩١٢ ٠٩١٣٠٩٣٠٠٠٦
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
خدمات بیتا - نظافت اسباب کشی ، پرستاری ، مبل و قالی شویی - خانم و آقا ٠٩١٣٦٩١٩٦٨٨-٣٧٦٥٥٣٢٤
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
بیدار ارائه خدمات سالمند، کودک امور منزل ، تمیزکاری با سابقه عالی ٣٤٤٨٠٦٧٩ ٠٩١٣٩٠١٢٩٥٦
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
پــــــــــارسا نگهداری سالمند کودک،تمیزکاری ،پذیرایی اسباب کشی، مبل شویی استخدام مراقب صدیقی ،گیاه چیان ٣٢٦٤٩١٠٣-٣٢٦٤٧٧٩٦ ٣-٠٩١٣٠٩٠٠٨٠٤
Loading