صبح شهر
[امروز] [امروز]
مترجم همزمان شفاهی جهت سفرهای بازرگانی و نمایشگاهی از معارفه تا عقد قرارداد و مکاتبات بازرگانی ٠٩١٣٠٠٨٩٤٢٠
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
انجام خدمات تجاری و مشاوره بازرگانی در عمان و کویت و قطر ٠٩٣٦٧١٤٦٠٣٦ تماس ٠٠٩٦٨٩٤٧٧٦٠٧٧واتساپ
Loading