صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
منقل دار خانم یا آقا بصورت یک یا دو شیفت شیفت صبح، ٦ ساعت کار حقوق ٣٠٠هزار تومان شـیفت عصر، ٦ ساعت حقوق ٣٠٠هزار تومان ٠٩١٣٦١١٩٦٦٦
Loading