صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
300 متر سوله-2000 متر زمین- آب،برق صنعتی،پروانه بهره برداری-جاده کرمانشاه بعد از آرد سینا- 230 میلیون تومان , 09181118027
فروش
Loading