صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی مزدی دوز چرخکار،وردست چرخکار و اتو کار خانم یا آقا نیازمندیم جهت دوخت کت و دامن و سارافون ٠٩٠١٢٩١٦٧٩٢
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی خانم وردست،وردست چرخکار اتو کار تکمیل زن جهت کار در تولیدی پالتو و مانتو با حقوق عالی نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٠٢٧٩ تماس تبلیغاتی اکیداً ممنوع
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی چرخکار ماهر مانتو دوز با حقوق عالی نیازمندیم حوالی سی متری بنی هاشم وصدف،تسویه هفتگی ٠٩١٨٥٤٣٢١٠٣
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و اتوکار خانم جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم محیط بسیار خوب تسویه واقعا نقدی کار واقعا دائم ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی وردست چرخکار و اتو کار ماهر،جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم ٠٩٣٧١٢٠٣٠٠٨
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی چرخکار خانم یا آقا نیازمندیم جهت کار در تولیدی مانتو ٠٩١٨٣١٢١٣١٠
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی چرخکار وردست چرخکار،اتو کار ماهر و تکمیلی زن ماهر خانم یا آقا نیازمندیم ،محله حاجی ٠٩١٨٩٠٢٤٧٤٤
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی وردست چرخکار وردست و اتو کار نیازمندیم ٠٩٣٩٢١١١٠٣٢
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی چرخکار اتوکار و مزدی دوز خانم یا آقا نیازمندیم. (کار دائم،تسویه هفتگی) ٠٩٣٩٤١٥٥٣٨٢ ٠٩١٨٦٣٢٤٩١٩
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی چرخکارمانتو دوز نیازمندیم،تسویه هفتگی بصورت زیر چرخی ٠٩١٨٧١٢٣٤٧٣
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار مانتو نیازمندیم ٣٢٥٣٣٤١٦ ٠٩١٨٧٠٣٣٣٦٧
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار خانم و آقا جهت کار مانتو نیازمندیم تسویه نقدی ٠٩١٨٧٠٠٨٢٥٩ ٠٩١٨٧٠١٤٠٥٨
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی اتو تکمیلی زن حرفه ای مانتو نیازمندیم با حقوق بالا ٠٩١٩١٣٠١٧٨٣
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به چند نفر چرخکار پالتو و مانتو دوز خانم یا آقا نیازمندیم ،کاردائم تسویه هفتگی ،سر یخچال ٠٩١٨٥٩٠٢٦١٣ تماس تبلیغاتی ممنوع
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی وردست چرخکار و اتو کار خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩١٨٨١٥٦٤١١
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی مزدی دوز ماهرمانتو، پالتو نیازمندیم تسویه هفتگی ٠٩١٨٩٠٤٧٦٦١
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی مزدی دوز ماهرمانتو، پالتو نیازمندیم تسویه هفتگی ٠٩١٨٩٠٤٧٦٦١
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی چرخکار مانتو و پالتو و شاگردبصورت زیر چرخی نیازمندیم کار دائم،اجرت بالا،تسویه نقدی ٠٩٣٨٦٥٧٠٢٧٤ ت.ت.م
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی چرخکار مانتو دوز وردست پیشکار،وردست چرخکار خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩٣٥٨٠٥٨٦٥١
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
نیازمند یک نفر چرخکار یک نفر وردست چرخکار و یک نفر اتو کار،خانم یا آقا تسویه هفتگی،کار دائم ٠٩١٨٢٠٠٦٧٢٢
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به یک کارگر ساده آقا جهت کار در تولیدی خیاطی نیازمندیم. خ باباطاهر کوچه جراح ها ٠٩٢١٧٨٩٣٣٠٣
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی چرخکار اتوکار و مزدی دوز خانم یا آقا نیازمندیم. (کار دائم،تسویه هفتگی) ٠٩٣٩٤١٥٥٣٨٢ ٠٩١٨٦٣٢٤٩١٩
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
به یک وردست چرخکار ماهرخانم جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم ٠٩١٨٣١٠٧٣٧٨
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
به تعدادی چرخکار وردست چرخکار خانم یا آقا ، نیازمندیم تسویه هفتگی ٠٩١٨٥٠٣١٦٥٣ ٠٩١٨٩٠٥١١٠٥
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
به تعدادی چرخکار مزدی دوز و اتو کار خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩٣٨٩٩٥١٩٢٥
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
کارهای خدماتی ،دکمه ،مادگی خطی،الیگ،مادگی دستی الیگ D،پذیرفته می شود به تعدادی چرخکار و مزدی دوز شلوار نیازمندیم ٠٩١٨٤٤٤٩٤٣٤
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
به تعدادی شاگرد وردست چرخکار چرخکار و مزدی دوز مانتو نیازمندیم (حوالی جانبازان) ٠٩١٨٩٠٦٨٩٤٩
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
به تعدادی چرخکار ماهر مانتو و پالتو و اتو کار نیازمندیم مزد عالی ،کار دائم ٠٩١٨٧١٢٧٠٦٢ ٠٩٣٩٥٧٠٤٦٢٥
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
به تعدادی چرخکار و مزدی دوزماهر پالتو و کاپشن نیازمندیم با بالاترین اجرت ٠٩١٨٧١٠٧٨٧٤ ٣٢٥٢٢٦٥٤
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
به چند نفر چرخکار ماهر و چند نفر شاگرد یا وردست خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩١٨٥٨٦٣١٠٤
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
به تعدادی وسط کار خانم یا آقا جهت کار در تولیدی نیازمندیم با مزد عالی ٠٩١٨٤٠٨٦٧٢٣
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
به تعدادی شاگرد و وردست چرخکار نیازمندیم ٠٩١٨٩١٤٧٠٧٤
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
به یک زیگزال دوز مسلط به راسته و میاندوز و یک وسط کار خانم با حقوق عالی نیازمندیم ٠٩١٨٣١٧٩٧٦٧
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
به دو نفر پادو و اتو کار خانم جهت تولیدی پوشاک تریکو در محیطی کاملا زنانه حوالی خیابان باباطاهر نیازمندیم ٠٩١٨٨١٥٣٤٠٩
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
به چند نفر چرخکار ماهر و نیمه ماهر خانم جهت کار در تولیدی کیف نیازمندیم همراه با بیمه ومزایا محیط کاملا زنانه حوالی انبار نفت حقوق ٤٥٠ الی ٩٠٠ هزار تومان به صورت پاره وقت یا تمام وقت ٠٩١٩٣٢٤٥٨٧١
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
به تعدادی مزدی دوز مانتو و پالتو تمیز دوز نیازمندیم - کار دائم ٠٩٩٠٣١١٥٠٧١
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
به یک وردست چرخکار نیمه ماهر یا ماهر مانتو نیازمندیم ٠٩٣٧٧٦٤٩٨٤٠
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
به یک وردست چرخکار نیمه ماهر یا ماهر مانتو نیازمندیم ٠٩٣٧٧٦٤٩٨٤٠
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
استخدام نیازمند تعدادی چرخکار و وردست چرخکار و اتو کار خانم جهت تولیدی مانتو ترجیحا حوالی صدف ٠٩١٨٥٠١٦٠٣١
Loading