صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
نیازمند تعدادی خانم جهت کار در تولیدی مانتو بصورت زنجیره ای،ساعت کاری: ٨ صبح الی ٦ بعدازظهر و تعدادی اتو تکمیلی زن دکمه مادگی زن خانم یا آقا (حقوق ماهیانه) ٠٩١٨٨١٤٧٧٤٠
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به چند نفر وردست چرخکار و اتوکار نیازمندیم واقع در حصار امام ٠٩١٨٩٠٤٨٣٨٠
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار ماهر واتوکار خانم نیازمندیم ٠٩١٢٨٩٢١٢٧٠
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به چند نفر چرخکار خانم،جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم ٠٩٣٨٥٤٤٤٠٧٥ ت.ت.م
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
شرکت خانه طراح پریدخت به دو نفر چرخکار ماهر نیازمند است ٠٩١٨٦٧٣٠٩٦٤
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی چرخکار و خانم و آقاو وردست اتوکارخانم و آقا نیازمندیم ٠٩١٨٣١٢١٣١٠
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی چرخکارماهر وردست چرخکار تکمیلی کار، مزدی دوز در محیطی کاملاً زنانه نیازمندیم(بالای ٢٠ نفر) ٠٩٣٨٧٧٥٧٨٠٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی وردست چرخکار و اتو کار مانتو دوز نیازمندیم ٠٩١٨٨١١٣١٠٧ ٠٩٣٦٠٧٧٠٩٩٧
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار شلوار دوز نیازمندیم ٠٩١٨٣١٥٩٦٩١
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی وردست چرخکارمانتو ماهر یا نیمه ماهر (خانم یا آقا) نیازمندیم با مزایا ی عالی ٠٩١٨٣١٠٧٣٧٨
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی چرخکار و اتو کار تکمیلی زن مانتو نیازمندیم ٠٩٣٧٨١٨٤٩٦٢
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
نیازمند چرخکار , وردست خ اکباتان راسته خامه فروش ها کاروانسرای حاج نقی ٠٩٣٩٦٨٨٠٠٩٣
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی راسته دوز ماهر با حقوق ماهیانه ٦٠٠ هزار تومان وتعدادی وسط کار با حقوق ماهیانه ٤٥٠ هزار تومان نیازمندیم کار به صورت زنجیره ای محل کار جانبازان ٠٩١٢٣٤٩٩٤٨٩
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی وردست چرخکار و اتو کار ماهر جهت تولیدی نیازمندیم ٠٩٣٠٦٦١١٧٢٦
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی چرخکار تکمیلی دوز جهت کار لی وتعدادی وسط کارماهر نیازمندیم ٠٩١٨٢٣٠٥٩٥٦
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی چرخکار ماهر مانتودوز و اتوکار وردست چرخکار نیازمندیم تسویه هفتگی ٠٩١٨٧١٠٧٨٧٤ ٣٢٥٢٢٦٥٤
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی مزدی دوز مانتو نیازمندیم ٠٩١٨٦٢٩١٩٢٠
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی مزدی دوز مانتو نیازمندیم ٠٩١٨٣١٢٢٧٥٤
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی چرخکار ماهر مانتو و وردست چرخکار نیازمندیم کار به صورت زیرچرخی حوالی چراغ قرمز ٠٩١٨٥٩٠٢٦١٣
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار و وردست اتوکار ماهر جهت مانتودوزی نیازمندیم ١٠ متری رضوان ٠٩١٨٦٢٥٩٩٣٢
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی وردست و وردست چرخکار مانتو نیازمندیم ٠٩٣٥٧٠٧٥٥٦١
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به دو نفر شاگرد خانم جهت کار در تولیدی مانتو در قسمت برشکاری نیازمندیم حقوق ماهیانه ٧٠٠ هزار تولیدی گیشا ٣٢٥١٢٠٩٤
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار خانم شلوار لی و کتان نیازمندیم تسویه هفتگی ٠٩١٨٨١٣٥٩١٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی پادو ، وردست چرخکار ویک نفر ٥نخ زن خانم نیازمندیم (لی دوزی) ٠٩٣٩٤٨٨٦٢٦٧
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی چرخکار خانم و وردست چرخکار خانمنیازمندیم محیط کاملا زنانه تسویه واقعا نقدی کار واقعا دائم ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی مزدی دوز وچرخکار ماهر مانتو خانم یا آقا نیازمندیم ٣٢٥٣٤٦٦٨ ٠٩١٨٣١٨٨٠٦٠
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
به تعدادی چرخکار ماهر مانتو دوز(فقط آقا) بصورت زیر چرخی نیازمندیم،کار دائم تسویه هفتگی + بیمه لطفا فقط تمیز دوز تماس بگیرند ٣٢٥١١٤٩٧ ٠٩٣٩٩٨٢٥١٥٥
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
به تعدادی چرخکار و وردست ماهرمانتو دوز نیازمندیم ٠٩١٨٣١٧٤٤٧٢
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
به تعدادی چرخکار زیگزال دوز و میان دوز کار خانم تریکو و وسط کار خانم نیازمندیم حوالی عین القضات، تولیدی سهیل ٠٩٣٣١٥٢٤٦٩٩
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
نیازمند چرخکار مانتو خانم ( فقط و فقط ماهر) حقوق ماهیانه ٨٠٠ هزار تومان(تسویه هفتگی) تماس مطلقاً خانم/ شیر سنگی خیابان چمران،جنب پیتزا خانواده ٠٩١٨٥٠٤٠٧٣٦
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
به دو نفر شاگرد خانم جهت کار در تولیدی مانتو در قسمت برشکاری نیازمندیم تولیدی گیشا ٣٢٥١٢٠٩٤
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
به تعدادی چرخکار ماهر نیازمندیم حوالی صدا وسیما ٠٩١٨٦٧٣٢٩٤٠
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
به تعدادی چرخکار ماهر مانتو دوز خانم ،با حقوق عالی نیازمندیم تسویه هفتگی، محیط کاملا زنانه ٠٩١٨٥٤٣٢١٠٣
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
به تعدادی چرخکار خانم و وردست چرخکار خانمنیازمندیم محیط کاملا زنانه تسویه واقعا نقدی کار واقعا دائم ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
به تعدادی چرخکار و وردست ماهر مانتو دوز (خانم) نیازمندیم مجید آباد ٠٩٣٥٦٩٨٧٦٤٠
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار و وردست اتوکار ماهر جهت مانتودوزی نیازمندیم ١٠ متری رضوان ٠٩١٨٦٢٥٩٩٣٢
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
به یک وردست چرخکار خانم نیازمندیم ٠٩٣٩٩٩٣٠٠٩٧
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
به تعدادی چرخکار مانتودوز ماهر و تکمیلی زن نیازمندیم ٠٩١٩١٣٠١٧٨٣
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
نیازمند چرخکار وردست و پادو ( خانم) خ اکباتان راسته خامه فروش ها کاروانسرای حاج نقی ٠٩٣٩٦٨٨٠٠٩٣
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
دعوت به همکاری کارگاه های بیرون بر مزدی دوز (مانتو دوز تمیزکار) ٣٢٦٢٤٤٥٤
Loading