صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی چرخکار وردست چرخکار اتو کار و مزدی دوز خانم یا آقا جهت همکاری در تولیدی مانتو اسپرت نیازمندیم کار دائم،تسویه هفتگی ٠٩١٨٨١١٣١٠٧ ٠٩٣٧٢١٥٣٥٠٧
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی مزدی دوز ماهرمانتو نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٤٧٦٦١
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی چرخکار واتوکار خانم نیازمندیم تسویه هفتگی، کار دائم ٠٩١٢٨٩٢١٢٧٠ ٠٩٣٥٩٨٣٢٩٢٠
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی اتو کار ماهر وردست چرخکار ماهر و مزدی دوزخانم یا آقا جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم.(تمام وقت) (کار دائم، تسویه هفتگی) مراجعه فقط حضوری: خ تختی، پشت بانک قوامین جنب غیر انتفاعی سراج ٠٩٣٥٠٧٣٤٥٨٦
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی چرخکار و مزدی دوز (مانتو) خانم نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٠٥٤١٣
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی چرخکار مانتو دوز ماهر و تعدادی وردست چرخکار و وردست پیشکار نیازمندیم ٠٩٣٥٨٠٥٨٦٥١ ت.ت. م
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و اتوکار خانم جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم محیط بسیار خوب تسویه واقعا نقدی کار واقعا دائم ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
فوری فوری به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و وسط کار (ترجیحاً خانم) جهت کار در تولیدی کیف ورزشی مردانه نیازمندیم ٠٩٣٣٧٥١٢٠٢٨
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
دکمه مادگی و فیوزینگ صنعتی به فروش می رسد ٠٩٣٩٩٨٢٥١٥٥
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی اتو کار خانم،جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم ٠٩٣٩٥٩٦٨٠٤٧
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی مزدی دوز و اتوکار خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٥٠٢٠٠
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی اتوکار خانم یا آقا نیازمندیم تسویه هفتگی، مظفریه ٠٩٠١٩١٢٤٤٣٠
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی وردست چرخکار واتوکار ماهر مانتو ،خانم نیازمندیم ٠٩٠١٤٨٢٠٥٥٨
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
نیازمند چرخکارمانتودوز ماهر وردست و اتو کار خانم یا آقا ٠٩١٨٥٠١٤٥٩٧
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و اتوکار خانم جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم محیط بسیار خوب تسویه واقعا نقدی کار واقعا دائم ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
به تعدادی چرخکار و وسط کار ،جهت کار در تولیدی تریکو نیازمندیم ٠٩٣٦٧٤٣٨٣٧٩
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
به تعدادی چرخکار و اتوکارمانتو دوز خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٥٠٢٠٠
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
به تعدادی همکار خانم حرفه ای دارای چرخ راسته صنعتی،جهت کار در منزل (دوخت کیف پارچه ای) نیازمندیم ساعت تماس ٩ الی ٢٠ شهرک بهشتی ٠٩٣٦٩٨٨٦٠٠٧ ازقندی
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
به تعدادی چرخکار مانتو دوز ماهر و تعدادی وردست چرخکار و وردست پیشکار نیازمندیم ٠٠٩٣٥٨٠٥٨٦٥١ ت.ت. م
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
به تعدادی اتو کار خانم،جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم ٠٩٣٩٥٩٦٨٠٤٧
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
به تعدادی وردست چرخکار واتوکار ماهر مانتو خانم نیازمندیم ٠٩٠١٤٨٢٠٥٥٨
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
به تعدادی وردست چرخکار و اتو کار تکمیلی زن مانتو نیازمندیم،تسویه هفتگی ٠٩٣٧٨١٨٤٩٦٢
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
به تعدادی چرخکارمانتودوزماهر وشاگرد خانم وآقا نیازمندیم اجرت ٩ هزار،تسویه هفتگی ٠٩١٨٣١٠٢٥٣٠ - ٠٩٣٣٦٨٧٤٤٨٤
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
فوری فوری به یک نفر چرخکار و تکمیلی زن ماهر حوالی چراغ قرمزنیازمندیم ٠٩١٨٥٩٠٢٦١٣
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
به تعدادی چرخکار ماهر مانتو دوز خانم ،با حقوق عالی نیازمندیم تسویه هفتگی، محیط کاملا زنانه ٠٩١٨٥٤٣٢١٠٣
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
به تعدادی چرخکار و اتوکارمانتو دوز خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٥٠٢٠٠
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
به تعدادی اتوکار ماهر مانتو(خانم و آقا) نیازمندیم کار دائم با حقوق ماهیانه ٤٠٠ الی ٦٠٠ هزار تومان ٠٩١٨٦١٢٣١٤٦ ٠٩١٨٩١٥٠٠٧٦
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به دو نفر خانم وردست،زیگزال دوز و میاندوز کار نیازمندیم ٠٩١٨٩١٦٤٠٨٨
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به یک مزدی دوز شلوار زنانه نیازمندیم ٠٩١٨٦٧٦٥٠٠١
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به یک مزدی دوز شلوار زنانه نیازمندیم ٠٩١٨٩١٥٨٢٨٦
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به تعدادی چرخکار و و اتو تکمیلی زن، خانم یا آقا جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم ٠٩١٨٣١٢١٣١٠
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به تعدادی اتو کار وردست چرخکار،با حقوق عالی نیازمندیم تسویه هفتگی،محیط غیر سیگاری ٠٩١٨٢٠٤٩١٩٤ ٠٩٣٦٦٢٦٦٣٥٧
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به تعدادی چرخکارمانتودوز و وردست چرخکارخانم یا آقا نیازمندیم،تسویه هفتگی ٠٩١٨٣١١٥٣٨٦
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
نیازمند چرخکار ماهرشلوار مردانه خانم یا آقا،شهرک مدنی فاز ٢ میدان توحید روبروی هنرستان ٠٩٣٩٢٦٦٣٢٥١
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به چند نفر چرخکار خانم وآقا و یک نفر دو سوزنه دوز جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم. (محیط سالم) افرادسیگاری تماس نگیرند ٠٩٣٨٥٤٤٤٠٧٥ ت.ت.م
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به تعدادی اتو کار و وردست چرخکار خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩٣٥٧٠٧٥٥٦١
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
به تعدادی مزدی دوز ماهرمانتو ( آقا ) نیازمندیم ٠٩٣٥٨٠١٢٩٨٦ ٣٢٥٢٤٧٣٦
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
به تعدادی چرخکار و اتو کار ماهر نیازمندیم اجرت مانتو ٩ و ١٠ هزار تومان ٠٩١٨٧٠٨٤٣١٢
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
به تعدادی چرخکار و اتوکار خانم یا آقا به صورت زیرچرخی نیازمندیم ٠٩٣٥٧٥٨١٨٣٧
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیمبصورت زیر چرخی ٠٩١٨٢٠٩١٢٢٤
Loading