صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعدادی چرخکار و مزدی دوز (تمیز دوز) نیازمندیم واقع در شهرک مدنی ٠٩٣٧٧٥٧١٨٠٣
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعدادی مزدی دوز ماهرمانتو نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٤٧٦٦١
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به چند نفر وردست چرخکار خانم وآقا جهت همکاری در تولیدی مانتو نیازمندیم تسویه هفتگی ٠٩١٨٣١٠٧٣٧٨
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعدادی مزدی دوز پالتو و مانتو تمیز دوز و وردست چرخکار و اتوکار خانم یا آقا نیازمندیم کار دائم،تسویه هفتگی ٠٩١٨٨١١٣١٠٧ ٠٩٣٧٢١٥٣٥٠٧
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعدادی اتوکار وسط کار وشاگرد خانم با حقوق هفتگی بالا وچند نفر چرخکار آقا پالتو دوز بارانی دوز و کاپشن دوز نیازمندیم تسویه هفتگی ٠٩١٨٦٢٧١٠٩٣
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به دو نفر چرخکار،وردست و اتوکار جهت کار در تولیدی نیازمندیم محیطی کاملاً زنانه ترجیحاًحوالی امامزاده عبدا... ٠٩١٨٢٩٣٤٠٠٩
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعدادی چرخکار خانم،جهت تولیدی لباس زیر زنانه در محیطی کاملاً زنانه بصورت تمام وقت نیازمندیم ٠٩١٢٠٨١١٦٣٩
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به چند نفر تنه دوز پیراهن نیازمندیم خانم یا آقا،حوالی خضر ٠٩٣٧٣٧٣١١٥٧ ٠٩١٨٩١٤٩٧٥٦
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به یک چرخکار پیراهن دوز یا وردست چرخکار نیازمندیم (حوالی بیمارستان بعثت) ٠٩١٩٤٩٣٧٠٩١
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به ١٥ نفر چرخکار و اتوکار و سردوززن شلوار مردانه ،خانم و آقا نیازمندیم (همراه با آموزش + حقوق ثابت بعد از یکماه) ساعت کاری ٨ ساعت شهرک مدنی،فاز دو،میدان توحید جنب آژانس معین،شرکت آفتاب ٠٩٣٩٢٦٦٣٢٥١
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و شاگرد نیازمندیم،تسویه هفتگی ٠٩٣٨٦٥٧٠٢٧٤ ت.ت.م
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی مزدی دوز،چرخکار وردست چرخکار و اتو کار، خانم یا آقا نیازمندیم،تسویه هفتگی ٠٩١٨٢٧٨١٣٨٦
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به یک برشکار ماهر مانتو و تعدادی اتو کار خانم نیازمندیم ٣٢٥٣٤٦٦٨ ٠٩١٨٣١٨٨٠٦٠ ٠٩١٨٦٧٣٥٠٥٢
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی وردست اتو کار ماهر خانم یا آقا نیازمندیم حوالی چراغ قرمز ٠٩١٨٦٠٥٠٥٧٣
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی وردست چرخکار مانتو خانم و آقا نیازمندیم حقوق ماهیانه ٤٠٠ الی ٨٠٠ هزار ٠٩٣٥٣٣٩٧٨٢٣
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
به چند نفر چرخکار ماهر مانتو و یک نفر وردست چرخکار خانم یا آقا نیازمندیم تسویه هفتگی، مراجعه حضوری ٠٩١٨٥٩٠٢٦١٣
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
به تعدادی چرخکار مزدی دو اتو کار، دکمه مادگی زن اتو تکمیلی زن خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩٣٥٧٥٨١٨٣٧
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
به تعدادی چرخکار زیگزال دوز خانم جهت کار در تولیدی تیشرت مردانه نیازمندیم ٠٩٠٣٦٢٣٨٥٤٣
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و وردست مانتو نیازمندیم ٣٢٥٣٣٤١٦ ٠٩١٠٢١٢٨٥٤٢
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
به تعدادی خیاط مانتو دوز ماهر و وردست پیشکار ، نیازمندیم با کار دائم ٠٩٣٥٨٠٥٨٦٥١
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
به تعدادی چرخکار و زیگزال دوز جهت تولیدی شلوارمردانه نیازمندیم ،تماس تا یک هفته ٠٩١٨٩٠٣٠١٩٧-٠٩٣٠٦٧٣٥٣٧٧
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
به تعدادی چرخکار ماهرمانتوو پالتو دوز و وردست خانم یا آقا نیازمندیم تسویه هفتگی و بدون بیکاری ٠٩١٨٨١٤٠٢٧٩
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
به تعدادی چرخکارمانتودوز و وردست چرخکارخانم یا آقا نیازمندیم،تسویه هفتگی ٠٩١٨٣١١٥٣٨٦
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
به چند نفر وردست چرخکار و وردست اتوکار خانم یا آقا حوالی چراغ قرمز نیازمندیم ٠٩١٨٦٠٥٠٥٧٣
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
به تعدادی زمستانی دوز وردست و مزدی دوز نیازمندیم،حوالی مجید آباد ٠٩١٩١١٠١٤٨١
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
به تعدادی مزدی دوز و چرخکار ،فقط خانم بصورت نیمه وقت در شیفت بعدازظهر نیازمندیم ٠٩٣٨٩٩٥١٩٢٥
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
نیازمند چرخکار ماهرشلوار مردانه خانم یا آقا،شهرک مدنی فاز ٢ میدان توحید روبروی هنرستان ٠٩٣٩٢٦٦٣٢٥١
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به چرخکار مانتو دوز ماهر و وردست چرخکار و اتوکار خانم وآقا ، نیازمندیم ٠٩١٨٥٠١٤٥٩٧
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
نیازمند وردست چرخکار و چرخکار خانم یا آقا ٠٩١٨٩٠٦٣١٦١
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به تعدادی اتوکار خانم نیازمندم واقع در اسلامشهر ٠٩٣٩٨١٢٦٠١٧
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به تعدادی چرخکار ماهر و تکمیلی زن ، خانم نیازمندیم با تسویه هفتگی ٠٩٣٩٥٧٠٤٦٢٥ ٠٩١٨٧١٢٧٠٦٢
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به چند نفر وردست چرخکار ماهر خانم نیازمندیم محیط کاملاً زنانه تسویه هفتگی ٠٩١٨٩١١١٦١٨ ٣٢٥٢٦٩٣٦ قمریان
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
توجه توجه کلیه لوازم خیاطی درحدنو به فروش می رسد شامل:دوعدد زیگزال ،میاندوز راسته دور،اتوبخار، چهار عدد نیمکت و ... قیمت توافقی ٠٩٣٧٦٥١٠٢٣٦
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به دو نفر چرخکار،وردست و اتوکار جهت کار در تولیدی نیازمندیم محیطی کاملاً زنانه ترجیحاًحوالی امامزاده عبدا... ٠٩١٨٢٩٣٤٠٠٩
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به تعدادی مزدی دوز مدارسی (بیرون بر) خانم یا آقا نیازمندیم،تسویه نقدی ٠٩١٨٦١١٦٩٠٠
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به تعدادی چرخکار مزدی دوز،اتو کار دکمه مادگی زن اتو تکمیلی زن خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩٣٥٧٥٨١٨٣٧
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
به تعدادی چرخکار و اتوکار خانم و مزدی دوز نیازمندیم واقع در خضر ٠٩٣٦٥٥٥٧٠٥٧
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
به چند نفر وردست چرخکار و وردست اتوکار خانم یا آقا حوالی چراغ قرمز نیازمندیم ٠٩١٨٦٠٥٠٥٧٣
Loading