صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی چرخکار و شاگرد نیازمندیم کار دائم، تسویه هفتگی ٠٩١٨٦٧٦٨٠٤١ ت.ت.م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی چرخکار ماهر و نیمه ماهر خانم جهت راسته دوزی نیازمندیم کار دائم،تسویه هفتگی محیط سالم میدان امام حسین ١٠ متری رضوان ٠٩١٠١٧٧٥٠٩٧
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیازمند اتوکار خانم جهت کار در تولیدی مانتو و همکاری با اتو کار و تکمیل زن های بیرون بر ٣٢٦٢٤٤٥٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به چند نفر چرخکار و مزدی دوز جهت کت و شلوار زنانه نیازمندیم ٠٩١٨٧٠٠٥٠٥٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی چرخکار و وردست ماهر مانتو دوز (خانم) نیازمندیم مجید آباد ٠٩٣٥٦٩٨٧٦٤٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و اتو کار نیازمندیم (فقط خانم) بهترین شرایط در همدان برای همکاران خانم محیط بسیار سالم تسویه واقعاً نقدی کار واقعاً دائم، حوالی میدان امام ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠ ت.ت.م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی چرخکار ماهر خانم و آقا ، جهت کار در تریکو نیازمندیم ، واقع در حصار امام ٠٩١٨٥٩١٩١٥٢
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به چند نفر چرخکار ماهر و چند نفر شاگرد یا وردست خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩٣٩٩٢١٠٥١٥
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی اتوکار و وردست چرخکار خانم جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم واقع در پل پهلوان ها ٠٩١٨٩١٣٠٦٨٦ صادقی
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی وردست چرخکار و چرخکار ماهر خانم با حقوق ماهیانه ٤٠٠ الی ١/٥٠٠ میلیون نیازمندیم ٠٩١٨٦٣٤٣٠٢٢
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی چرخکار و اتو کار ماهر خانم با سابقه کار در تولیدی نیازمندیم محیط کاملا ً زنانه ٠٩١٨٩١٣٠٧٢٧
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارگاه تولیدی پوشاک از افراد زیر دعوت به همکاری می نماید یک نفر میاندوز، ٢ نفر زیگزال دوز تعداد ١٠ نفر چرخکار راسته دوزماهر ونیمه ماهر تسویه نقدی،کاردائم محیط سالم افراد سیگاری تماس نگیرند ٠٩١٨٤٤٥٣٠٩٤
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
به تعدادی چرخکار و پادو خانم جهت کار در تولیدی کیف نیازمندیم ، با تسویه هفتگی ٠٩١٢٦٣٤١٧٤٦
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
به تعدادی چرخکار و اتو کار ماهر خانم با سابقه کار در تولیدی نیازمندیم محیط کاملا ً زنانه ٠٩١٨٩١٣٠٧٢٧
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
به تعدادی اتوکار(تکمیلی زن) ماهر خانم جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم،واقع در شهرک مدنی،فاز سه بلوک ١٤،تولیدی حیدری کار بصورت زیر چرخی و تسویه هفتگی میباشد ٠٩١٨٨١٥٣٠٩٦ ٠٩٣٥١٧٧٣٣٧٥
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
به چند نفر چرخکار مانتو دوز و تکمیلی زن خانم یا آقا نیازمندیم ،کاردائم تسویه هفتگی ،سر یخچال ٠٩١٨٥٩٠٢٦١٣ تماس تبلیغاتی ممنوع
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
به تعدادی وردست چرخکار با حقوق ماهیانه ٦٠٠ الی ٨٠٠ هزار تومان و اتوکار ، ماهیانه ٤٠٠ الی ٥٠٠ هزار تومان نیازمندیم، کار دائم تسویه نقدی، به صورت تمام وقت ترجیحا خانم ، محیط کاملا زنانه ٠٩٠١٢٩١٦٧٩٢
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
به یک نفر نمونه دوز حرفه ای آقا و تعدادی شاگرد و وردست چرخکارماهر مانتو خانم بصورت تمام وقت نیازمندیم ٣٢٥٣٤٦٦٨ ٠٩١٨٥٠٠٧١٩٧
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار مانتو بصورت زیر چرخی نیازمندیم،مزایای عالی تسویه هفتگی،کار دائم ٠٩١٨٢٠٩١٢٢٤
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
نیازمند تعدادی چرخکار و وردست چرخکار خانم یا آقا ٠٩٣٦٨٩٨٥٤٢٦
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
به دو نفر چرخکار،وردست و اتوکار جهت کار در تولیدی نیازمندیم محیطی کاملاً زنانه ترجیحاًحوالی امامزاده عبدا... ٠٩١٨٢٩٣٤٠٠٩
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
به تعدادی وردست چرخکار و اتوکار خانم نیازمندیم حوالی میدان رسالت ٠٩١٨٧١٢٤٧٩٩
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
به تعدادی مزدی دوز ماهرمانتو نیازمندیم تسویه هفتگی ٠٩١٨٩٠٤٧٦٦١
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
به تعدادی زیگزال دوز ماهر خانم جهت تولیدی تریکو زنانه وبچه گانه ، نیازمندیم ٠٩٣٣١٠٨٥٣١٩
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
به تعدادی چرخکار اتوکار و وسط کار خانم و آقا نیازمندیم ٠٩١٨٧١٣٩٥٢٥
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
به یک نفر وردست برشکار ماهر خانم نیازمندیم پایه حقوق ٦٠٠ هزار تومان ٣٢٥١٧٦١٧
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
به دو نفر شاگرد خانم جهت کار در تولیدی مانتو در قسمت برشکاری نیازمندیم حقوق ماهیانه ٧٠٠ هزار تولیدی گیشا ٣٢٥١٢٠٩٤
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
به تعدادی چرخکارخانم یا آقا جهت کار مانتو نیازمندیم بصورت زیر چرخی ٠٩٣٥٧٥٨١٨٣٧
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و اتو کار نیازمندیم (فقط خانم) بهترین شرایط در همدان برای همکاران خانم محیط بسیار سالم تسویه واقعاً نقدی کار واقعاً دائم، حوالی میدان امام ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠ ت . ت.م
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
به تعداد ٢٠ نفر سر دوز کار،میاندوز کار راسته دوز ماهر وردست و پادو (ترجیحاً خانم) جهت کار تریکو با ساعت کاری: ٨ صبح الی ١٧ با محیطی مناسب نیازمندیم ٠٩٣٣٣٢٥٤٦٠٥
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
به تعدادی چرخکار خانم بصورت زنجیره ای در محیطی کاملاً زنانه جهت لباس بچگانه نیازمندیم حوالی آرامگاه باباطاهر ٠٩٣٧١٠٥٦٢٩١
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
به چند نفر چرخکار پالتو و مانتو دوز و تکمیلی زن خانم یا آقا نیازمندیم ،کاردائم تسویه هفتگی ،سر یخچال ٠٩١٨٥٩٠٢٦١٣ تماس تبلیغاتی ممنوع
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
به تعدادی چرخکار و پادو و یک نفر پنج نخ زن خانم یا آقا نیازمندیم پرسی گاز،جنب مسجد قمر بنی هاشم ٠٩٣٩٤٨٨٦٢٦٧
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
به تعدادی شاگرد و وردست چرخکار جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم ٠٩٣٨٦٥٧٠٢٧٤
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
نیازمند وردست چرخکار چرخکارو مادگی زن خانم و آقا محیط کاملاً زنانه ٠٩١٨٩٠٦٣١٦١ ٠٩٠٣٥٧٤٦٩٦٥
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
به تعدادی اتو کار و وردست چرخکار خانم نیازمندیم.کار دائم ،حوالی میدان امام ٠٩١٨٩١٦٣٨٢٣ ٣٢٥٢١٣٧٧
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
به یک وردست چرخکار خانم،جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم ٠٩١٨٩١٦٣٨٢٤
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار مانتو بصورت زیر چرخی نیازمندیم،مزایای عالی تسویه هفتگی،کار دائم ٠٩١٨٢٠٩١٢٢٤
Loading