صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی چرخکار مانتودوز به صورت زیرچرخی نیازمندیم اجرت ٧ هزار ،تسویه هفتگی کار دائم ٠٩١٨٢١١٤٩٥٦
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیازمند چرخکار و اتو کار ماهر خانم حوالی میدان صدف ٠٩٠١٥٥٩٢٤٣٤-٣٢٦٧٨٩١٢
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیازمند چند نفر چرخکار ماهر مانتو خانم یا آقا و وردست چرخکار نیازمندیم ٠٩١٨٩١٤٦٥١٨-٣٢٥٢٧٥٧٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیازمند تعدادی چرخکار و وردست چرخکار مانتو ٠٩١٨٩٠٦٣١٦١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به دو نفر چرخکار مانتو دوزو یک نفر تکمیلی زن نیازمندیم کار بصورت زیر چرخی اجرت بالا ٠٩١٨٥٩٠٢٦١٣
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی مزدی دوز چرخکار، وردست چرخکار اتوکار و تکمیلی زن به صورت دائم و زنجیره ای نیازمندیم تسویه نقدی ٠٩١٨٨١٤٧٧٤٠ ٠٩٠٣٢٩١٦٧٠٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به چند نفر چرخکار ماهر خانم یا آقا و چند نفر وردست اتوکار خانم یا آقا نیازمندیم(تسویه هفتگی) ٠٩٣٠٧٤١٩٦٣٣
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی مزدی دوز نیازمندیم ٠٩١٨٣١٢٢٧٥٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به ٥ نفر اتو کار خانم و ٢ نفر دکمه مادگی زن و ٣ نفر وردست چرخکارنیازمندیم،تسویه هفتگی چهارراه کبابیان،تولیدی ملودی ٠٩٣٦٦٢٦٦٣٥٧ حسن پور
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی وردست چرخکار و اتو کار ماهر ،خانم یا آقا نیازمندیم،جهت تولیدی مانتو ٠٩١٨٥٠٤٦٨٥٢
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی مزدی دوز اتوکار و وردست چرخکار ماهر(خانم یا آقا) جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم ٠٩٣٧١٣٥٣٥٧٧ ٣٢٥٢٨٠٣٨
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی اتوکار،مزدی دوز و وردست چرخکار،جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم ٠٩٠٣٢٧٧٨٧٣٥
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعدادی وردست چرخکار و اتو کار ماهر ،خانم یا آقا نیازمندیم،جهت تولیدی مانتو ٠٩١٨٥٠٤٦٨٥٢
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعدادی زیگزال دوز خانم جهت کار در تولیدی تریکو ترجیحا حوالی شهرک مدنی نیازمندیم ٠٩٣٩٠٢٢٤٣٠٤
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به چند نفر چرخکار ماهر و چند نفر مزدی دوز خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩٣٩٩٢١٠٥١٥
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
به تعدادی چرخکار زیگزال دوز،جهت خیاطی نیازمندیم.منطقه نایب احمد ٠٩١٩٥٢١١٧٤٩
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
به تعدادی چرخکار خانم بصورت خطی،جهت کار در تولیدی پوشاک علیپور نیازمندیم،انتهای بازار مظفریه،کوچه حمام قلعه جنب باشگاه مسکوچی تولیدی شیک دوخت ٠٩١٨٥٧٨٧٠٩٠
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
به تعدادی چرخکار راسته دوز(ماهر) و وسط کار فقط خانم نیازمندیم ٠٩٠٣٣٨٥٩٥٣٣
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
به یک نفر اتو کار خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩١٨٥٩٠٧٩٤٨
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
به دو نفروردست چرخکار خانم جهت کار در خیاطی،واقع در کولانج (مرکز خرید گلستان) نیازمندیم ٠٩٣٦٠١٨٧٩٣١ ٠٩١٩٨١٣٨٢٠٤
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
به تعدادی اتوکار و وردست چرخکار،جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم ٠٩٠٣٢٧٧٨٧٣٥
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
به تعدادی مزدی دوز ماهر مانتو نیازمندیم تسویه هفتگی ، با مزد عالی ٣٢٥١٢٥٥٧-٠٩٣٥٤١١٦١٩٨
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
به یک اتو کار ماهر و مزدی دوز تمیز دوز مانتو نیازمندیم ٠٩١٩١٣٠١٧٨٣
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
به چند نفر چرخکار ماهر خانم یا آقا و چند نفر وردست اتوکار خانم یا آقا نیازمندیم(تسویه هفتگی) ٠٩٣٠٧٤١٩٦٣٣
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
به چند نفر اتوکار ماهر با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم. همراه با آموزش ٣٢٥١٩٢٩٨
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
به یک نفر وردست چرخکار یا چرخکار نیازمندیم ٠٩١٨٩١٢٣٤٤٩
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
نیازمند چند نفر چرخکار ماهر مانتو خانم یا آقا و وردست چرخکار نیازمندیم ٠٩١٨٩١٤٦٥١٨-٣٢٥٢٧٥٧٩
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و اتوکار (مانتو) با حقوق عالی نیازمندیم.میدان امام ٠٩٣٣٩٦٣٧٢٢٣
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
فوری فوری نیازمند دو نفرچرخکار ماهر خانم،محیط کاملاً زنانه ٣٢٥١٤٣٤١
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
به چند نفر چرخکار راسته دوز آقا حوالی رسالت نیازمندیم ٠٩١٨٥٧٧٢٩٢٢
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
فوری فوری به تعدادی مزدی دوز ماهر نیازمندیم ٠٩٣٠٩١١٥٠٤٨ ٠٩٣٨٧١٢١٧٠٥
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
به یک نفر خیاط و یک نفر رویه کوب نیمه ماهر،رویه کوب و نجار،جهت کار در تولیدی مبلمان نیازمندیم ٠٩١٨٣١٢٥٨٤٤
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
نیازمند چرخکار وردست چرخکار و اتو کار خانم یا آقا،جهت تولیدی مانتو ٣٢٥١٢٦٦١-٠٩١٨٧٠٢٢٣٣٦
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
نیازمند چند نفر چرخکار ماهر مانتو خانم یا آقا و وردست چرخکار نیازمندیم ٠٩١٨٩١٤٦٥١٨-٣٢٥٢٧٥٧٩
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
به یک نفر وردست جهت تعمیرات لباس نیازمندیم ٠٩٣٦٩٤٩٤٧٤٠
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
به تعدادی مزدی دوز ماهر مانتو نیازمندیم تسویه هفتگی ، با مزد عالی ٣٢٥١٢٥٥٧-٠٩٣٥٤١١٦١٩٨
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
به یک نفر اتوکار ماهر و دو نفر شاگرد نیازمندیم ٠٩٣٠٥١٥٩٨٤٤
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و اتوکار (مانتو) با حقوق عالی نیازمندیم.میدان امام ٠٩٣٣٩٦٣٧٢٢٣
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و وسط کار خانم یا آقا نیازمندیم تسویه هفتگی ٠٩١٨٥٠٩٢٦٣٤ ٠٩١٨٦١٣٣٧٠٨
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
به دو نفر پادو خانم (وسط کار) جهت تولیدی پوشاک تریکو نیازمندیم،حوالی خیابان باباطاهر ٠٩١٨٨١٥٣٤٠٩ ت.ت.م
Loading