صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی چرخکار مانتو و پالتو ،بصورت زیر چرخی نیازمندیم ٠٩١٨٢١١٤٩٥٦
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی زیگزال دوز و راسته دوزتریکو ماهر خانم ترجیحا حوالی شهرک مدنی نیازمندیم ٠٩٣٩٠٢٢٤٣٠٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی چرخکار ماهر آقا نیازمندیم مزد عالی،تسویه هفتگی ٠٩٣٩٢١٩٨٢٨٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعداد ١٠ نفر چرخکار خانم ،ساده و نیمه ماهر جهت پیرهن دوزی نیازمندیم ٠٩١٨٢٩١١٣٨٦ ٠٩٣٧٧٤٠١٦٩٥ با مدیریت سلیمانی و حاتم پور
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی چرخکار مانتو و پالتو،بصورت زیرچرخی نیازمندیم همراه با بیمه ٠٩٣٩٩٨٢٥١٥٥ ٣٢٥١١٤٩٧ ت.ت.م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی مزدی دوز چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار به صورت دائم و زنجیره ای نیازمندیم تسویه نقدی ٠٩١٨٨١٤٧٧٤٠ ٠٩٠٣٢٩١٦٧٠٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و پادو خانم یا آقا نیازمندیم/ گنبد علویان کوچه شاهد، روبروی بانک رفاه ٠٩١٩٤١٦٩٤٠١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی وسط کار جهت کار در تولیدی سری دوزی نیازمندیم حوالی میدان هگمتانه ٠٩١٨٥٧٨٦٢٧٨
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به چند نفرچرخکار شلوار لی (خانم یا آقا ) نیازمندیم تسویه هفتگی ٠٩١٨٦٧٦٢٤٨٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی مزدی دوز و چرخکار وردست چرخکار و اتوکار خانم یا آقا (تسویه هفتگی) نیازمندیم ٣٢٥٣٤٦٦٨ ٠٩١٨٥٩٠٥١٢٧ ٠٩١٨٣١٨٨٠٦٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعداد ٢٠ نفر چرخکار خانم ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم تسویه هفتگی محیط کاملاً زنانه ٠٩١٨٣١٦٠١٤٤
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعدادی چـرخـکار و وردست خانم جهت کار در تولیدی نیازمندیم ٠٩١٨٣١٩١٠٣٣
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعدادی همکار خانم یا آقا و وردست چرخکار جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم ٠٩٣٨٤٠٩٧٦٤٤
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به چند نفر چرخکار،بصورت شراکت و چند نفر اتو کار خانم جهت کار در در تولیدی درمحیطی کاملاً زنانه ترجیحاً حوالی امامزاده عبدا... نیازمندیم ٠٩١٨٢٩٣٤٠٠٩
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعدادی مزدی دوز و چرخکار وردست چرخکار و اتوکار خانم یا آقا (تسویه هفتگی) نیازمندیم ٣٢٥٣٤٦٦٨ ٠٩١٨٥٩٠٥١٢٧ ٠٩١٨٣١٨٨٠٦٠
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به یک خیاط مبل خانم و چند رویه کوب ماهر نیازمندیم،مریانج ٠٩١٨٠٠٥٤١٧٧
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی چرخکارماهر مانتو دوز خانم و تعدادی وردست چرخکار خانم نیازمندیم تسویه نقدی،مقطع زمانی ندارد ٠٩١٨٣١١٥٣٨٦
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی چرخکار شلوار دوز ماهر نیازمندیم با مزدی عالی ٠٩١٨٩٠٣٠١٩٧ ٠٩٣٠٦٧٣٥٣٧٧
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به یک نفر چرخکارماهر زنانه دوز نیازمندیم ٣٨٢٦٨٧٨١
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به دو نفر پادو خانم (وسط کار) جهت تولیدی پوشاک تریکو نیازمندیم،حوالی خیابان باباطاهر ٠٩١٨٨١٥٣٤٠٩ ت.ت.م
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
نیازمند چرخکار ماهر خانم مانتو دوز مجلسی،تسویه هفتگی کار دائم،محیط کاملاً زنانه واقع در محوطه امامزاده عبدا... ٠٩١٨٧١٢٥٤١٢
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
نیازمند چرخکار ماهر خانم جهت کار در کارگاه گونی دوزی محیط کاملاً زنانه،٣٠ متری بنی هاشم خیابان چهاردولی،جنب پارک نوروزی پلاک ٤٥ ، ٠٩١٨٦١١١٩٧٦
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به شریک یا همکار جهت برش و تولیدو پخش پوشاک وچند نفر چرخکارنیازمندیم ٣٤٢٠٠١٧٧
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی مزدی دوز و یک نفر چرخکار نیازمندیم ٠٩٣٨٥٤٤٤٠٧٥ حصارامام،کوچه محمدی،پلاک ٢٨
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به چند نفر چرخکار ماهرمانتو دوز خانم نیازمندیم ٠٩١٨٥٠١٩٠١٢ خیابان جلالی
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی چرخکار وردست چرخکار خانم یا آقا نیازمندیم تسویه هفتگی،با آموزش کاری بصورت زیر چرخی،خیابان باباطاهر، جنب مسجد میرزا داوود ٠٩٣٦٤١٥٣٠٩٧
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
یک عدد چرخ میان دوز نو به فروش می رسد زیر قیمت بازار ٠٩١٨٩٠٢٦٩٠٤ آقای نظری
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی مزدی دوز چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار به صورت دائم و زنجیره ای نیازمندیم تسویه نقدی ٠٩١٨٨١٤٧٧٤٠ ٠٩٠٣٢٩١٦٧٠٩
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به تعدادی چرخکار وردست و اتو کار خانم یا آقا نیازمندیم کار بصورت زنجیره ای یا دانه ای ٠٩١٩١٣٩٨٨٠٢ ٠٩٣٨٩٠٥٥٣١٧
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و اتوکارنیازمندیم خیابان باباطاهر،پاساژ شاه رضایی ٠٩١٨٧٠٨٤٣١٢
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به دو نفر پادو خانم (وسط کار) جهت تولیدی پوشاک تریکو نیازمندیم،حوالی خیابان باباطاهر ٠٩١٨٨١٥٣٤٠٩ ت.ت.م
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به دو نفر شاگرد خانم،جهت کار در تولیدی مانتو در قسمت برشکاری نیازمندیم حقوق ماهیانه ٦٠٠ هزار ٣٢٥١٢٠٩٤
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به تعدادی وردست چرخکار و اتو کار ماهر مانتو دوز نیازمندیم تسویه هفتگی(خانم یا آقا) حوالی خیابان تختی ٠٩١٨٦١٢٣١٤٦ ٠٩١٩٥٥٦٨١٤٠
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به چند وردست اتوکار ماهر جهت کار در تولیدی کت و شلوار مردانه نیازمندیم حقوق ماهیانه ١ میلیون تسویه هفتگی ٠٩١٨٩١١١٦١٨ تولیدی پوشاک قمریان
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
به تعدادی چرخکار مانتو و پالتو بصورت زیرچرخی نیازمندیم ٠٩٣٩٩٨٢٥١٥٥ ٣٢٥١١٤٩٧
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
یک عدد چرخ میاندوز جک در حد نو به فروش می رسد قیمت ١/٢٠٠ میلیون ٠٩٣٠٣٧١٥٧٩٧
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
نیازمند خیاط یا چرخکار ماهرجهت کار در خیاطی بانوان ٣٢٥١٤٢٩٨ فوری
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
به تعدادی نیروی خانم علاقمند جهت همکاری در تولیدی کیف نیازمندیم.ترجیحاً میدان رسالت ٠٩١٨٨١٠٥٦٦٨-٣٨٢٣٥٧٥٩
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
نیازمند مجلسی دوز وردست چرخکار و اتوکار ماهر خانم ،محیطی کاملاً زنانه گنبد علویان کوچه قصابان ٠٩٣٧٩٤٨١٥٧٤-٠٩١٨٧١٢٥٣٨٣
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
به تعدادی چرخکار خانم در کار راسته دوزی بصورت زنجیره ای در محیطی کاملاً زنانه نیازمندیم.حوالی آرامگاه باباطاهر ٠٩٣٧١٠٥٦٢٩١ ت.ت.م
Loading