صبح شهر
[امروز] [امروز]
به چند نفر چرخکار مانتو و پالتو نیازمندیم تسویه هفتگی، کار دائم ٠٩١٨٢١١٤٩٥٦
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی وردست و اتو تکمیلی زن نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٦٣١٦١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی چرخکار،مزدی دوز مانتو وپالتو دوز و شاگرد خانم یا آقا نیازمندیم واقع در حصار امام ٠٩١٨٣١٠٢٥٣٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی چرخکار اتو کارو مزدی دوز خانم یا آقا نیازمندیم کار دائم،تسویه هفتگی ٠٩١٨٩٠٥٧٠٨٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی چرخکار وردست و مزدی دوز نیازمندیم.حوالی آرامگاه ٠٩١٨٣١٥١٣٧٠ ت.ت.م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به یک زیگزال دوز و تعدادی وسط کارخانم یا آقا جهت کاردر تولیدی شلوار نیازمندیم.با مزد عالی ٠٩٣٦٦١٢١٤٤٥
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی مزدی دوز چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار به صورت دائم و زنجیره ای نیازمندیم تسویه نقدی ٠٩١٨٨١٤٧٧٤٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
چرخ راسته،مکش، سردوز اتومادگی و کلیه لوازم خیاطی به فروش می رسد تمامی وسایل در حد آک ٠٩٣٦٢٥٢٢٢١٥
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعدادی مزدی دوز چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار به صورت دائم و زنجیره ای نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٧٧٤٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعدادی چرخکار و وردست مانتو نیازمندیم ٣٢٥٣٣٤١٦ ٠٩١٠٢١٢٨٥٤٢
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار ماهر خانم،جهت تولیدی شلوار لی نیازمندیم تسویه هفتگی ٠٩٣٥٣٥٥٩٠٧٤ امامزاده عبدا...،کارگاه سلیمی
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعدادی دکمه دوز خانم نیازمندیم ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعدادی چرخکارماهر جهت دوخت پالتو و مانتو و وردست اتو کار ماهر نیازمندیم محدوده شهرک مدنی ٠٩١٩٨١٣٨٢٠٤ ٠٩١٩٩٠١٥١١٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعدادی چرخکار لی دوز خانم یا آقا و وردست چرخکار و پادو نیازمندیم حوالی صدا و سیما ٠٩١٨٦٧٣٢٩٤٠
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی چرخکار ،اتو کار و مزدی دوز مانتو نیازمندیم.تسویه هفتگی ٠٩١٨٦٣٢٤٩١٩ ٠٩٣٩٤١٥٥٣٨٢
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به دو نفر چرخکار و دو نفروردست چرخکار خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩٠١٠٩٠٢٦١٣
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به ٢٠ نفر نیروی کار خانم،جهت کاردرخیاطی مانتو بصورت زنجیره ای نیازمندیم چرخکار ٤ نفر،وردست ٤ نفر اتو کار ماهر و نیمه ماهر ١٠نفر وردست وسط کار با دستگاه فیوزینگ تولیدی رها،مدیریت صادقی ٠٩٣٥٤٦٣٣٧٩٧
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به چند نفرچرخکار،اتو کار و وردست چرخکار شاگرد نیازمندیم ٠٩٣٩٩٢١٠٥١٥
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
یک عدد چرخ راسته و سر دوز به فروش می رسد ٠٩١٨٦٧٦٤٨٣٤
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی اتوکارو وردست چرخکارخانم یا آقا نیازمندیم با حقوق عالی و محیطی کاملاً سالم ٠٩١٨٧١١١٧٠٣
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
به تعدادی چرخکار خانم یا آقا جهت همکاری در تولیدی مانتو نیازمندیم تسویه هفتگی،کار دائم خیابان باباطاهر ٠٩١٩٥٨٥٣٥٩١
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
به چند نفر چرخکار ماهر و نیمه ماهر و خیاط و وردست نیازمندیم با حقوق بالا،انتهای جانبازان روبروی ایستگاه تاکسی مبل آریان،ساعت مراجعه ١٥/٣٠ الی١٩ ٠٩١٨٣١٠٧٠٠٢
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
به تعدادی وردست چرخکار راسته دوز ماهر مزدی دوز و اتو کار نیازمندیم ٠٩١٨٧١٠١٣٨٦
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
به تعداد ٢٠ نفر چرخکار ماهر،١٠ نفر چرخکارساده،جهت آموزش و مزدی دوز بیرون بر نیازمندیم،تسویه هفتگی محیط کاملاً زنانه ٠٩١٨٣١٦٠١٤٤
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
به تعدادی چرخکار،وردست چرخکارواتو کار و مانتو دوز خانم وآقا نیازمندیم(تسویه هفتگی) کار بصورت زیر چرخی ٠٩٣٦٢٥٢٢٢١٥
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
به تعدادی وردست ماهر و وردست چرخکار ماهر و چرخکار جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم کار دائم با تسویه هفتگی ٠٩٣٠٥١٣١٤٤٨ - ٠٩٣٨٢٣٩٠٤٤٦
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
به تعدادی اتوکار و وردست چرخکارتولیدی مانتو،خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩٣٦٤٤٦١٠١١ تماس تبلیغاتی ممنوع
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
به تعدادی چرخکار مانتو دوز ماهر خانم و آقا و تعدادی وردست چرخکار نیازمندیم،تسویه نقدی ٠٩١٨٣١١٥٣٨٦
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
به دو نفر چرخکار و دو نفروردست چرخکار خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩٠١٠٩٠٢٦١٣
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
به تعدادی وردست خانم یا آقا و چرخکارو مزدی دوز مانتو و پالتو نیازمندیم ٠٩١٩٣١٩٦٤٨٥
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
دو عدد چرخ راسته و سردوز و اتو به فروش می رسد ٠٩١٨٦٧٦٤٨٣٤
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به دونفر پادو خانم و چرخکار تریکو دوز خانم نیازمندیم. حوالی خیابان باباطاهر ٠٩١٨٨١٥٣٤٠٩ تماس تبلیغاتی ممنوع
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به تعدادی چرخکار ماهر کاپشن دوز نیازمندیم بیمه+تسویه هفتگی+کار دائم ٠٩١٨٣١٣٥٩٥٤
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به تعدادی چرخکار،وردست چرخکار اتو کار ماهرو تکمیلی زن ماهر خانم یا آقا نیازمندیم محله حاجی،جنب حسینیه ملا جلیل ٠٩١٨٩٠٢٤٧٤٤
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به تعدادی مزدی دوز،چرخکار و وردست نیازمندیم مانتو و پالتو کار دائم،تسویه هفتگی واقع در خضر ٠٩١٨٣١٨٠٤٨١ ٠٩١٨٣١٧٧٦٣١
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به تعدادی چرخکار ماهر نیازمندیم ٠٩١٨٠١٧٦٦٢٠ آقای سعیدی
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به تعدادی چرخکار و زیگزال دوز نیازمندیم خانم یا آقا ٠٩١٨٩٠٣٤٨٠١
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به تعدادی چرخکار خانم بصورت زنجیره ای در محیطی کاملاً زنانه نیازمندیم.حوالی آرامگاه باباطاهر ٠٩٣٧١٠٥٦٢٩١ ت.ت.م
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به تعدادی چرخکار ماهر خانم نیازمندیم حوالی صدف، خیابان ١٨ متری هدایت، خیابان سعادت غربی پلاک ٣٧ ٠٩١٨٦٢٧١٦٩٨
Loading