صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
ضمانت وام و ضمانت اداری و استخدامی پذیرفته می شود ٠٩١٨٨١٣٠٥٣١ ساعت تماس:١٦ الی ٢٠
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
نیازمند ضامن کارمند جهت اخذ وام مسکن ١٨ میلیونی با ضمانت کافی و پورسانت ٠٩١٨٧١٣٤٢٢٥
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
نیازمند ضامن کارمند با فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق جهت اخذ وام ٢٠ میلیونی نیازمندیم با ضمانت کافی وپورسانت عالی ٠٩١٨٢٠٦٢٧٩٠
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
نیازمند ضامن جهت اخذ وام ازدواج با تضمین کافی و یک میلیون پورسانت ٠٩٣٨٥١٠٤٦٨٢
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
واگذاری امتیاز وام ١٠ میلیون تومانی بانک ملت ٠٩٣٧٨٢٧١٠٥٢
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
وام یک روزه ٠٩١٨٩١١٧٢٦٢ ٠٩١٨٩١١٧٦٧٨
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
نیازمند یک وام ١٠ الی ٢٠ میلیون تومانی با پورسانت عالی ٠٩٣٩٩٨٩٠٠٣٥
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
نیازمند یک نفر ضامن کارمند،جهت اخذ وام ١٠ میلیون تومانی ٠٩١٢٣٧١٤٢٤٠
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
فوری فوری فروش واحد نوساز ١٥٠ متری،استادان میلاد ٠٩١٩٦٨٧٠٧٥٤
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
نیازمند ضامن کارمند یا جواز کسب دار جهت اخذ وام ٥ میلیونی ٠٩٣٣٥١٦٠٤٨٦
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
نیازمند ضامن بازاری جواز کسب دار،دارای دسته چک بانک سپه و بانک ملت جهت وام ٢٠ میلیونی یک چهارم وام به ضامن تعلق می گیرد ٠٩١٨٥٠٧٧٢١٤
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
به یک ضامن کارمند با دسته چک فیش کسر از حقوق و یا جواز کسب دار جهت ضمانت در بانک صادرات جهت اخذ وام ١٥ میلیونی با پورسانت ١٠ درصد و بسیار فوری نیازمندیم ٠٩١٢٢٧٩٩٠٩٣
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
خریدار وام جانبازی مسکن بدون واسطه ٠٩١٨٤٤٧٣٩٣٥
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
نیازمند سند ٢٠٠ میلیونی ٠٩١٨٣١٦٢٩٤٩
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
وام یک روزه ٠٩١٨٩١١٧٢٦٢ ٠٩١٨٩١١٧٦٧٨
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
نیازمند دو نفرضامن بازاری جواز کسب دار،دارای دسته چک جهت وام ٢٠ میلیونی بانک قوامین یک چهارم وام به ضامن تعلق می گیرد ٠٩١٨٥٠٧٧٢١٤
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
نیازمند ضامن کارمند با فیش حقوقی جهت اخذ وام ٢٠ میلیونی ٠٩١٨٣١٩٣٠٣٦
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
نیازمند یک نفر ضامن کارمند،جهت اخذ وام ١٠ میلیون تومانی ٠٩١٢٣٧١٤٢٤٠
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
نیازمند ضامن کارمند جهت اخذ وام ١٠ میلیونی با پاداش دو میلیون تومانی و تضمین کافی ٠٩١٨٩١٢٩٩١٥
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
نیازمند ٢٠ میلیون سرمایه بازگشت ٢ ماهه ٠٩٣٣٤٥٠٧٥٩٦
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
به یک شریک سرمایه گذار جهت کار پخش روغن خودرو نیازمندیم ٠٩١٨٩١٤٢٢٤٧
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
نیازمند ضامن بازاری با دسته چک ملت ٠٩٠٣١٥٦٠٣٠٤
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
به یک سرمایه گذار جهت پخش مواد غذایی ٥٠ میلیون به بالا با تعهد محضری و سود عالی نیازمندیم ٠٩١٨٤٩٨٠١٨٠
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
نیازمند یک خانم با سرمایه جهت مشارکت در آرایشگاه زنانه ٣٨٢٢٦٢٥٦
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
واگذاری امتیاز وام ١٠ میلیون تومانی بانک ملت ٠٩٣٧٨٢٧١٠٥٢
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
نیازمند ضامن کارمند با پایه حقوق ٢/١٠٠ میلیون و با دسته چک یا بازاری با میانگین حساب بالا و دسته چک جهت اخذ وام ٦٠ میلیونی با پورسانت مناسب وام گیرنده کارمند فرهنگی می باشد ٠٩١٨٢١١٢٤٨٤
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
نیازمند یک نفر ضامن کارمند ،جهت اخذ وام ازدواج با پورسانت عالی ٠٩٩٠٨١١٦٢٧٤
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
نیازمند یک ضامن بازاری یا کارمند دارای دسته چک بانک ملت ٠٩٣٩٠٤٥٣٨٤٨
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
نیازمند ضامن جهت اخذ وام ازدواج،دارای دسته چک بانک تجارت( خوش حساب) ٠٩١٨٦١٠٣٣٩٤
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
نیازمند ضامن کارمند با فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق جهت اخذ وام ٢٠ میلیونی نیازمندیم با ضمانت کافی وپورسانت عالی ٠٩١٨٢٠٦٢٧٩٠
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
نیازمند ضامن کارمند جهت اخذ وام ٢٥ میلیونی با ضمانت کافی و پورسانت ٠٩١٨٦٢٧٦٠٢٨
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
به یک نفر ضامن بازاری دارای جواز کسب ودسته چک جهت اخذ وام ٢٠ میلیونی نیازمندیم با ضمانت کافی وپورسانت عالی ٠٩١٨٢٠٦٢٧٩٠
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
مشارکت در وام ١٠ میلیون تومانی ٠٩١٨٧١٠١٧٣٧
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
نیازمند ضامن بازاری با دسته چک ملت ٠٩٠٣١٥٦٠٣٠٤
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
نیازمند ضامن کارمند جهت اخذ وام ازدواج ٢٠میلیونی، با ضمانت وپورسانت ٠٩٣٧٥٥٦٧٩٤٨
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
فروش وام ١٠ تا ١٥ میلیونی ٠٩٣٩١٥٣٧٥١١
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
نیازمند ضامن کارمند با فیش حقوقی جهت اخذ وام ٢٠ میلیونی ٠٩١٨٣١٩٣٠٣٦
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
نیازمند یک ضامن بازاری یا کارمند دارای دسته چک بانک ملت ٠٩٣٩٠٤٥٣٨٤٨
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
شرکتی واقع در شهرک صنعتی بوعلی،نیازمند یک نفر وکیل آقا می باشد ٣٤٣٨٣٥٣٣
Loading