صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
ریو مدل86ناب بسیارسالموسرحال فنی20داخل ماشین20لاستیک90درصدوسایل مصرفی باگارانتی تعویض شده بیمه بدنه وشخص ثالث یک سال وتماما تخفیف فقط طرف شاگرد خراشیده شده ورنگ زده ام وبدون ضربه وسالم میباشد0 umber="8931
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
ریومدل86فابریک وناب نرموبیصدافنی20بیمه بدنه وثالث1سال تمام وتماماتخفیف لاستیک90درصدلوازم مصرفی باگارانتی تعویض شده ضبط تصویری طرف شاگرد خراشیده شده ورنگ زدم بدون ضربه وستونهاسالم داخله ماشین هم20 ۰۹۳۷۵۵۱۴۵۰۷
صبح شهر
[۲۷ روز قبل] [۲۷ روز قبل]
ریو کیا مدل 86 نرموبیصدافنی20داخل ماشین20لاستیک90درصدبیمه بدنه وثالث 1سال وتماماتخفیف وسایل مصرفی باگارانتی عوض کردم فقط طرف شاگردخراشیدگی داردرنگ زدم ستون کاملاسالم وبدون ضربه میباشد ۰۹۳۷۵۵۱۴۵۰۷
Loading