صبح شهر
[امروز] [امروز]
مکالمه , تمام شهریه بعد از مکالمه روان , , این یک ادعا نیست , واقعیت محض است , (کلیه زبان ها) شعبه انقلاب 66127003 شعبه هفت تير 88865148
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آموزش زبان کره ای , در مرکز آموزش زبان کره ای , صدیق دانش , زیرنظروزارت آموزش وپرورش , بهمراه معلمینNativeکره ای , بهمراه مدرک معتبر 66592865_66569540
صبح شهر
[امروز] [امروز]
مرکزبین المللیIELTS7 . 5 , TOEFL , فشرده 3 ماهه , مکالمه روان 45روزه تضمینی , انگلیسی و سایرزبان ها , خصوصی و گروهی 29 ـ 88851527
صبح شهر
[امروز] [امروز]
مرکز تافل , زبان نگار , از مبتدی تا TOEFL در یکسال , آلمانی فشرده مبتدی تا B2 , ترکی ، فرانسه ، روسی ، سوئدی , عربی،چینی،اسپانیایی،ایتالیایی 5 - 88996034 و 43942
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
مکالمه , تمام شهریه بعد از مکالمه روان , , این یک ادعا نیست , واقعیت محض است , (کلیه زبان ها) شعبه انقلاب 66127003 شعبه هفت تير 88865148
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
آموزش زبان کره ای , در مرکز آموزش زبان کره ای , صدیق دانش , زیرنظروزارت آموزش وپرورش , بهمراه معلمینNativeکره ای , بهمراه مدرک معتبر 66592865_66569540
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
مرکز تافل , زبان نگار , از مبتدی تا TOEFL در یکسال , آلمانی فشرده مبتدی تا B2 , ترکی ، فرانسه ، روسی ، سوئدی , عربی،چینی،اسپانیایی،ایتالیایی 5 - 88996034 و 43942
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
مکالمه , تمام شهریه بعد از مکالمه روان , , این یک ادعا نیست , واقعیت محض است , (کلیه زبان ها) شعبه انقلاب 66127003 شعبه هفت تير 88865148
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
مرکزبین المللیIELTS7 . 5 , TOEFL , فشرده 3 ماهه , مکالمه روان 45روزه تضمینی , انگلیسی و سایرزبان ها , خصوصی و گروهی 29 ـ 88851527
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
مرکز تافل , زبان نگار , از مبتدی تا TOEFL در یکسال , آلمانی فشرده مبتدی تا B2 , ترکی ، فرانسه ، روسی ، سوئدی , عربی،چینی،اسپانیایی،ایتالیایی 5 - 88996034 و 43942
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
آموزش زبان کره ای , در مرکز آموزش زبان کره ای , صدیق دانش , زیرنظروزارت آموزش وپرورش , بهمراه معلمینNativeکره ای , بهمراه مدرک معتبر 66592865_66569540
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
مکالمه , تمام شهریه بعد از مکالمه روان , , این یک ادعا نیست , واقعیت محض است , (کلیه زبان ها) شعبه انقلاب 66127003 شعبه هفت تير 88865148
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
مرکز تافل , زبان نگار , از مبتدی تا TOEFL در یکسال , آلمانی فشرده مبتدی تا B2 , ترکی ، فرانسه ، روسی ، سوئدی , عربی،چینی،اسپانیایی،ایتالیایی 5 - 88996034 و 43942
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
آموزش زبان کره ای , در مرکز آموزش زبان کره ای , صدیق دانش , زیرنظروزارت آموزش وپرورش , بهمراه معلمینNativeکره ای , بهمراه مدرک معتبر 66592865_66569540
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
مکالمه , تمام شهریه بعد از مکالمه روان , , این یک ادعا نیست , واقعیت محض است , (کلیه زبان ها) شعبه انقلاب 66127003 شعبه هفت تير 88865148
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
مرکز تافل , زبان نگار , از مبتدی تا TOEFL در یکسال , آلمانی فشرده مبتدی تا B2 , ترکی ، فرانسه ، روسی ، سوئدی , عربی،چینی،اسپانیایی،ایتالیایی 5 - 88996034 و 43942
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
آموزش زبان کره ای , در مرکز آموزش زبان کره ای , صدیق دانش , زیرنظروزارت آموزش وپرورش , بهمراه معلمینNativeکره ای , بهمراه مدرک معتبر 66592865_66569540
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
مکالمه , تمام شهریه بعد از مکالمه روان , , این یک ادعا نیست , واقعیت محض است , (کلیه زبان ها) شعبه انقلاب 66127003 شعبه هفت تير 88865148
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
مرکز تافل , زبان نگار , از مبتدی تا TOEFL در یکسال , آلمانی فشرده مبتدی تا B2 , ترکی ، فرانسه ، روسی ، سوئدی , عربی،چینی،اسپانیایی،ایتالیایی 5 - 88996034 و 43942
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
مکالمه , تمام شهریه بعد از مکالمه روان , , این یک ادعا نیست , واقعیت محض است , (کلیه زبان ها) شعبه انقلاب 66127003 شعبه هفت تير 88865148
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
مرکزبین المللیIELTS7 . 5 , TOEFL , فشرده 3 ماهه , مکالمه روان 45روزه تضمینی , انگلیسی و سایرزبان ها , خصوصی و گروهی 29 ـ 88851527
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
آموزش زبان کره ای , در مرکز آموزش زبان کره ای , صدیق دانش , زیرنظروزارت آموزش وپرورش , بهمراه معلمینNativeکره ای , بهمراه مدرک معتبر 66592865_66569540
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
مرکز تافل , زبان نگار , از مبتدی تا TOEFL در یکسال , آلمانی فشرده مبتدی تا B2 , ترکی ، فرانسه ، روسی ، سوئدی , عربی،چینی،اسپانیایی،ایتالیایی 5 - 88996034 و 43942
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
مکالمه , تمام شهریه بعد از مکالمه روان , , این یک ادعا نیست , واقعیت محض است , (کلیه زبان ها) شعبه انقلاب 66127003 شعبه هفت تير 88865148
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
مرکز تافل , زبان نگار , از مبتدی تا TOEFL در یکسال , آلمانی فشرده مبتدی تا B2 , ترکی ، فرانسه ، روسی ، سوئدی , عربی،چینی،اسپانیایی،ایتالیایی 5 - 88996034 و 43942
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
آموزش زبان کره ای , در مرکز آموزش زبان کره ای , صدیق دانش , زیرنظروزارت آموزش وپرورش , بهمراه معلمینNativeکره ای , بهمراه مدرک معتبر 66592865_66569540
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
مکالمه زبان انگلیسی , راهمچون زبان مادری خودبیاموزید , (هرجلسه30هزار) خانم زروک 09014428378
Loading