صبح شهر
[امروز] [امروز]
* ژیک * , برگزاری افتتاحیه ، سمینار , همایش،اجاره تجهیزات نمایشگاهی 09123823231 - 66941416
صبح شهر
[امروز] [امروز]
برگ سبز خودرو 206 مدل 88 , شهربانی ایران88 454 ق 84 , ش موتور 13588003084 , شماره شاسی , NAAP23FG39J156643 , بنام معصومه دولت ابادی , مفقود گردیده و , از درجه اعتبار ساقط است
صبح شهر
[امروز] [امروز]
برگ سبزپرایدهاچ بک قربانعلی , کریمی به ش.پ 75و817ایران22 , و شماره موتور00017979 , مفقود و فاقد اعتبار است
صبح شهر
[امروز] [امروز]
برگه سبز خودروی پراید مدل 94 , به شهربانی 844 ن 15 ایران 99 , وش موتور 5334715 بنام محدثه , سعادت مفقودوفاقداعتباراست
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پروانه طبابت , به شماره 139 - 56738 - 222 , بنام اینجانب , دکتر فروزان خندان , به شماره نظام پزشکی 56738 , به تاریخ صدور 31 / 5 / 95 , مفقودگردیده‎وفاقداعتباراست
صبح شهر
[امروز] [امروز]
بدینوسیله اعلام میداریم , کارت بازرگانی شرکت رویان مهر , پرتو به شماره کارت : , 14003715966 , به مدیریت عامل معین شمشیری , در تاریخ22 / 4 / 96 به سرقت , رفته وفاقدهرگونه اعتبار میباشد
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارت ملی و کارت پایان خدمت , و شناسنامه مسعود مردان خانی به , کدملی 0453484972 , مفقود شده و فاقد اعتبار است
صبح شهر
[امروز] [امروز]
شناسنامه بشماره 3724 و کارت , ملی بشماره 0074861123 بنام , علی مینایی فر ، مفقود گردیده , و از درجه اعتبار ساقط میباشد
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارت شناسایی وکالت پایه یک , دادگستری به شماره 23039 بنام , میثم محمدجانی آغوزی ، مفقود , گردیده و فاقد اعتبار می باشد.
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارنامه تاکسی به , ش شهربانی 664ت44ایران22 , بنام حسین حمیدی فر , مفقود و فاقد اعتبار میباشد
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارت عضویت اتاق بازرگانی , صنایع ، معادن و کشاورزی , بشماره 10100640741 , بنام شرکت باربری بین المللی , ایرانیان، مفقود گردیده و , از درجه اعتبار ساقط می باشد ,
صبح شهر
[امروز] [امروز]
مدرک کارشناسی عاطفه ابراهیمی , باکدملی0079431569 از , پژوهشکده سوانح طبیعی علمی کاربردی , مفقود گردیده وفاقداعتباراست
صبح شهر
[امروز] [امروز]
مدرک کاردانی عاطفه ابراهیمی , باکدملی0079431569 , از دانشکده دخترانه دکترشریعتی , مفقود گردیده وفاقداعتباراست
صبح شهر
[امروز] [امروز]
شناسنامه و پاسپورت وکارت , ملی اینجانب محمدرضا امیربیگ , کدملی0450431835وش ش , 2247صادره ازشمیران فرزند , محمد حسین واز تاریخ , 21 / 5 / 1396مفقود واز , درجه اعتبارساقط است
صبح شهر
[امروز] [امروز]
شناسنامه،پاسپورت،کارت ملی , اینجانب طاهره کردفرزندعلی اصغر , صاده ازنیشابور متولد7 / 4 / 49 , کدملی1060627310 , درتاریخ 21 / 5 / 1396 , مفقود گردیده , و ازدرجه اعتبار ساقط است
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پروانه مسئول فنی غلامعلی جعفری , هفتخوانی مورخ2 / 10 91 به شماره , 707 / 1391 / ب / ش , مفقود واز درجه اعتبار ساقط میباشد
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پروانه مسئول فنی سانازحیدرخان , طهرانی مورخ1 / 12 /91 , شماره 41200 / 6 / 10 / 25 / پ , مفقودشده و فاقد اعتبار است
صبح شهر
[امروز] [امروز]
دفترچه وکالت اینجانب , مهدی غفاری توران فرزندقاسم به , ش شناسنامه1512 محل حوزه , قضایی شهرستان مشهد به شماره , پروانه8553 / 187 مفقود , گردیده و فاقداعتباراست هرگونه , سوءاستفاده پیگردقانونی دارد
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پروانه وکالت پایه یک , دادگستری علی ملیح زاده , به شماره پروانه 20899 , صادره از کانون وکلای دادگستری , مرکز ، به شماره کد ملی , 0079443133 مفقود گردیده , و از درجه اعتبار ساقط است
صبح شهر
[امروز] [امروز]
اصل مدرک ثبت،مهرودسته چک , شرکت‎فراسپیدماج‎‎مربوط‎به‎بانک , انصاربشماره ثبت486248مفقود , گردیده وازدرجه اعتبارساقط میباشد
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پروانه بهره برداری , به شماره 33995 / 01 الف , به تاریخ 02 / 09 / 1382 , به نام صنایع شیمیایی مرجان , پیمان مفقود و از درجه , اعتبار ساقط می باشد
صبح شهر
[امروز] [امروز]
شناسنامه و کارت ملی , اینجانب حسین امیربیگ , فرزند محمدرضا صادره ازتهران , و شماره کدملی 0082330484 , متولد 14 / 2 / 1366 , ازتاریخ 21 / 5 / 1396مفقود , وازدرجه اعتبارساقط است
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پروانه انتشارات شهبازی , به مدیریت‎دکترجوادشهبازی کرمی , به‎ شماره پروانه نشر 11344 , مفقودگردیده‎وفاقداعتبارمیباشد
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارت مباشرت آرایشگری بنام , محمد حاجتی سمسی فرزندعلی اصغر , بشماره28745مربوط به پروانه کسب , 28103مفقودگردیده وبی اعتباراست
صبح شهر
[امروز] [امروز]
گواهینامه موقت , مقطع کارشناسی درواحدابهر , دانشگاه آزاد اسلامی به ش , دانشجویی860268717 , اینجانب الهه ناجی فرزندجوانشیر , صادره ازتهران به ش ش5459 , مفقودوازدرجه اعتبارساقط است
صبح شهر
[امروز] [امروز]
مبایعه نامه به شماره 2814بنام , راضیه حسن زاده واقع درپاکدشت , خ ستایش سوم، ولایت چهارم،پ17،ط4 , واحد9مفقودوفاقد اعتبارمیباشد
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پروانه مطب دکترفروزان هاشمی , پزشک عمومی شماره نظام69040 , ش.پ43 / 1112 / 69040 / 268 , مفقودوازدرجه اعتبارساقط است
صبح شهر
[امروز] [امروز]
دانشنامه کارشناسی گرافیک , ازدانشگاه سوره متعلق به مریم , رسول زاده ش.ش10381فرزند , ابوالقاسم مفقودوفاقداعتباراست
صبح شهر
[امروز] [امروز]
مهر مرکز امور مساجد مسجد , حضرت ابوالفضل از تیرماه 1396 , مفقود گردیده و از درجه , اعتبار ساقط است
صبح شهر
[امروز] [امروز]
یک جلد پروانه وکالت , به شماره 19014 به نام خانم , ناهید جمشیدی مفقود گردیده , و از درجه اعتبار ساقط می باشد
صبح شهر
[امروز] [امروز]
مجوز فعالیت موسسه مشاوره , شغلی وکاریابی غیردولتی , به نام خانم خدیجه صفری , به کدملی 1520574541 , به مجوز 31148 / 40 / 952 , مفقودوفاقد اعتباراست . 09227617483
صبح شهر
[امروز] [امروز]
دانشنامه کارشناسی ارشدپژوهش , هنر از دانشگاه علم و فرهنگ , متعلق به مریم رسول زاده ش.ش , 10381 مفقودوفاقداعتباراست
صبح شهر
[امروز] [امروز]
مدرک کارشناسی اینجانب مرضیه , ملک به ش.م5569831312مربوط , به دانشگاه آزاداسلامی واحدرودهن , مفقودگردیده وفاقداعتبارمی باشد
صبح شهر
[امروز] [امروز]
شناسنامه وکارت ملی میتراامانی , فرزندخانعلی به شماره شناسنامه51 , متولد1367صادره ازقزوین مفقود , وازدرجه اعتبارساقط میباشد
صبح شهر
[امروز] [امروز]
دانشنامه کارشناسی ارشد , علی اسمعیلی به شماره , 168411300080 , رشته پژوهش علوم اجتماعی , دانشگاه آزاد اسلامی , واحد رودهن , مفقودگردیده و فاقد اعتباراست
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پروانه دامداری روستایی شماره , 69489 / 7 / 106 / 91مورخ , 26 / 6 / 91 بنام سیدمحمدطباطبایی , به محمدپوررمضانی مقدم منتقل گردید
صبح شهر
[امروز] [امروز]
گواهی موقت پایان تحصیلات , هاله حاتمی خجسته رشته علوم , ارتباطات اجتماعی از دانشگاه آزادعلوم , تحقیقات مفقودوفاقداعتباراست
Loading