صبح شهر
[امروز] [امروز]
* ژیک * , برگزاری افتتاحیه ، سمینار , همایش،اجاره تجهیزات نمایشگاهی 09123823231 - 66941416
صبح شهر
[امروز] [امروز]
سندوفاکتور فروش , خودرو MVM , شماره‏پلاک 66 ایران 937 ط 59 , شماره موتور , MVM372FG5001089 , شاسی IR84211000871 , مفقودوازدرجه اعتبارساقط است
صبح شهر
[امروز] [امروز]
سندمالکیت6دانگ به ش ثبتی , 4 - 1851 واقع دربخش11تهران به , نام مهری اقدس عباسی وشرکا مفقود , شده وازدرجه اعتبارساقط میباشد
صبح شهر
[امروز] [امروز]
یک جلد سندمالکیت ملکی , تک برگ بشماره چاپی , 22290 ه 91 مربوط به پلاک , ثبتی 3473فرعی از 78اصلی , بخش 11بنام حسن شمعونی , اهوازی مفقود و از درجه , اعتبار ساقط است
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارت تردد فرودگاهی , به شماره 110339 , به نام ولی اله اکبری بنگر , مفقودوازدرجه اعتبارساقط است
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارت مباشرت آرایشگری بنام , علیرضاکاظمی نوپاشانی فرزند فردوس , بشماره 40504وپروانه کسب39788 , مفقودگردیده واعتبارندارد
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارت دانشجویی سمیرا ملکی پیکانی , به شماره 9240174 مربوط به , موسسه آموزش عالی اکباتان , مفقود واز درجه اعتبار ساقط میباشد
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارت ترددفرودگاهی بشماره , 131440هواپیمایی آسمان ،اینجانب , حسن میرقادری مورخ15 / 6 / 96 , مفقودوازدرجه اعتبارساقط است.
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پروانه مسئول فنی آرایش اینجانب , مینوشاکرمفقودگردیده ازیابنده , تقاضامی شودآنرابه کدپستی , 3941891873 پست نماید
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارت دانشجویی مریم مبشرمقطع , کارشناسی ارشدرشته روان شناسی , دانشگاه الزهرابه آدرس ونک ده ونک , مفقود و از درجه اعتبار ساقط است
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارت دانشجویی اینجانب , فاطمه اقتداری پور به ش دانشجویی , 9311277049دانشگاه رسام واقع , درکرج(گلشهر)مفقودفاقداعتباراست
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارت دانشجویی اینجانب هدی , پزشک ، بشماره 9414631002 , صادره از دانشگاه الزهرای تهران , مفقود گردیده و فاقد اعتبار است
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارت‎دانشجویی‎اینجانب‎شیداگلوانی , به شماره 922312004درمقطع , کارشناسی‎ارشدازدانشگاه‎پرندک , مفقود و از درجه اعتبار ساقط است
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پروانه نظام پزشکی بشماره , 88970 بنام نازنین واحدکدملی , 0059543906 نام پدر , غلامحسین مفقودواعتبارندارد
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارت تردد فرودگاه مهرآباد , اینجانب بامداد فلاح , به شماره ملی 0323560911 , مفقودگشته وفاقددرجه اعتباراست
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پروانه تاسیس نام آوران فردوس , سرافرازش12629 / ث32 / 91 , تحت شماره31048وشناسه ملی , 10320851385مفقوداعتبارندارد
صبح شهر
[امروز] [امروز]
* ژیک * , برگزاری افتتاحیه ، سمینار , همایش،اجاره تجهیزات نمایشگاهی 09125037003 - 66941416
صبح شهر
[امروز] [امروز]
مراسم ، همایش و نمایشگاه , تجهیزات ، سالن ، نوروصوت , پذیرایی - فیلم وعکس - دکور 09120181994 و 86110857
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پروانه مطب , به اسم دکترسیامک راکعی , اصفهانی شماره پروانه مطب , 222 - 80234 - 97 , تاریخ اعتبار 02 / 06 / 1398 , مفقودوفاقد اعتباراست
صبح شهر
[امروز] [امروز]
سندمالکیت راهورخودرو لیفان , x60به ش پلاک342ی83ایران77ش , ش NAKSG4310EB121232 , مفقود گشته و فاقد اعتبار است
صبح شهر
[امروز] [امروز]
ID کارت ماهان به , شماره پرسنلی : 941004 , به نام حسین شکوهی , مفقود و بی اعتباراست
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارت ملی بنام محمود حصارکی , فرزند محمد علی به شماره , 0053410661 تاریخ 22 / 7 / 96 , مفقود و از درجه اعتبار ساقط است
صبح شهر
[امروز] [امروز]
مجوز باشگاه ورزشی , واقع در میرداماد , به نام سعید رضا بیگ , باشماره 10296 - 206 , تاریخ صدور 24 / 09 / 92 , درتاریخ01 / 07 / 1396 , مفقود و فاقد اعتبار می باشد
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پروانه مسئول فنی , خانم مهدیه عبیری , به ش دبیرخانه 514 / 601 , تاریخ صدور4 / 3 / 93 , از تاریخ 15 / 1 / 95 , مفقود گردیده و , از درجه اعتبار ساقط است
صبح شهر
[امروز] [امروز]
مدرک موقت فارغ التحصیلی بنام , کاملیا دهقان درمقطع کارشناسی , مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد , رودهن مفقود و فاقد اعتبار است
صبح شهر
[امروز] [امروز]
مجوز خیریه رسولیه دین و دانش , بنام سرکارخانم مینا فهیمی با شماره , ثبت 33454 مفقود گردیده , و از درجه اعتبار ساقط است
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
مدرک ‎پیش‎دانشگاهی , اینجانب زهرامحمدپور , شماره ملی 0017898447 , مفقودگشته‎وازدرجه‎اعتبارساقط‎است
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
مدرک موقت فارغ التحصیلی بنام , کاملیا دهقان درمقطع کارشناسی , مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد , رودهن مفقود و فاقد اعتبار است
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
اصل مدرک دیپلم متوسطه , اینجانب نگین سعادت پور به شماره , شناسنامه 667نام پدر فیروز , مفقود و از درجه اعتبار ساقط است
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
پروانه اشتغال به شماره , 62045 300 10 0 , به نام سجاد حیدری مفقود گردیده , وازدرجه اعتبارساقط می باشد
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
دفترچه تعاونی مسکن شهرداری , منطقه22بنام ملیحه شریفی به ش , ش19357وش عضویت223275 , مفقود و فاقد اعتبار است
Loading