صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
یک نفر هــــــمکار خانم یا آقا با پشتکار و مسئولیت پذیر با حقــــــــوق ثابــــت ٨٠٠/٠٠٠هزار تومان ٠٩٠١٥٩٢٩٢٧٤
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
٢ نفر نیروی کار ساده جــهت کار در کــبابی و جــــگرکی جزغــاله واقع در پارک نشاط ٠٩١٣٧٤٤٤٠٤١ ٠٩٣٦٢٨٠٤٧٩٠
Loading