صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
خانم با مدرک مرتبط با رشته های پزشکی و تسلط کامل به زبان انگلیسی جهت کار در شرکت IBN ســـاعت تـماس ٨ الی ١٤ ٣٢٢٢٢١٠٠-٣٢٢٢١٠٠٢
فروش
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
تعدادی نصاب ماهر جهت نصب کابینت ٠٩١٣٦٦٥٠٦٣٢
رهن و اجاره
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
یک نفر نیرو جهت کار در مغازه مرغ و ماهی فقط برای شیفت صبح ٠٩٣٥٢٣٧٨٥٠٨ ٣٢٤٧٤٢٩٤ فتحی
فروش
Loading