صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
خانم با مدرک مرتبط با رشته های پزشکی و تسلط کامل به زبان انگلیسی جهت کار در شرکت IBN ســـاعت تـماس ٨ الی ١٤ ٣٢٢٢٢١٠٠-٣٢٢٢١٠٠٢
فروش
صبح شهر
[۲۶ روز قبل] [۲۶ روز قبل]
یک نفر نیرو جهت کار در مغازه مرغ و ماهی فقط برای شیفت صبح ٠٩٣٥٢٣٧٨٥٠٨ ٣٢٤٧٤٢٩٤ فتحی
فروش
Loading