شما در حال مشاهده صبح شهر منشی و کارمند شهر اصفهان هستید .