شما در حال مشاهده صبح شهر امور مالی و اداری شهر همدان هستید .