کارکرد:
شما در حال مشاهده صبح شهر اتومبیل شهر تهران هستید .
صبح شهر
[لحظه ای پیش] [لحظه ای پیش] ( مجید لعل ) ( مجید لعل ) , بهترین خریدار پارس , صفر در محل تلفن: ... شهر : تهران ( محله : جی )
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] ( شایان ) ( شایان ) , بهترین خریدار S3 و S5 تلفن: ... شهر : تهران
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] خریدارمنطقیBENZوBMW خریدارمنطقیBENZوBMW , S-E...-GLK , X... تلفن: ... شهر : تهران ( محله : ارم )
صبح شهر
[ساعتی پیش] [ساعتی پیش] ( شایان ) ( شایان ) , بهترین خریدار ... تلفن: ... شهر : تهران