search

قیمت:
دسته بندی :
استخدام
زیر دسته بندی :
آرایشگر
شما در حال مشاهده صبح شهر استخدام آرایشگر هستید .
صبح شهر
[۲ خرداد] [۲ خرداد] كوپ كار ماهر كوپ كار حرفه اي نيازمنديم ... شهر : تهران ( محله : پیروزی )
صبح شهر
[۲ خرداد] [۲ خرداد] رنگ و مش كار ماهر رنگ و مش كار حرفه اي نيازمنديم ... شهر : تهران ( محله : پیروزی )
صبح شهر
[۱ خرداد] [۱ خرداد] آرايشگر آرايشگرماهر محدوده پيروزي ... شهر : تهران ( محله : پیروزی )
صبح شهر
[۱ خرداد] [۱ خرداد] ناخن كار ناخن كار محدوده پيروزي ... شهر : تهران ( محله : پیروزی )
صبح شهر
[۱ خرداد] [۱ خرداد] كوپ كار كوپ كار محدوده پيروزي ... شهر : تهران ( محله : پیروزی )
صبح شهر
[۱ خرداد] [۱ خرداد] رنگ و مش كار رنگ و مش كار محدوده پيروزي ... شهر : تهران ( محله : پیروزی )
صبح شهر
[۱ خرداد] [۱ خرداد] آرايشگر ماهر آرايشگر حرفه اي محدوده پيروزي نيازمنديم ... شهر : تهران ( محله : پیروزی )
صبح شهر
[۱ خرداد] [۱ خرداد] ناخن كارحرفه اي ناخن كار حرفه اي محدوده پيروزي نيازمنديم ... شهر : تهران ( محله : پیروزی )
صبح شهر
[۱ خرداد] [۱ خرداد] كوپ كار حرفه اي كوپ كار حرفه اي محدوده پيروزي نيازمنديم ... شهر : تهران ( محله : پیروزی )
صبح شهر
[۱ خرداد] [۱ خرداد] رنگ ومش كار رنگ و مش كار حرفه اي محدوده پيروزي نيازمنديم ... شهر : تهران ( محله : پیروزی )
صبح شهر
[۲۹ اردیبهشت] [۲۹ اردیبهشت] اپيلاسيون كار ماهر اپيلاسيون كارماهر محدوده پيروزي نيازمنديم ... شهر : تهران ( محله : پیروزی )
صبح شهر
[۲۹ اردیبهشت] [۲۹ اردیبهشت] ناخن كار ناخن كارحرفه اي (اجاره يا درصدي) پيروزي،فوري نيازمنديم ... شهر : تهران ( محله : پیروزی )
صبح شهر
[۲۹ اردیبهشت] [۲۹ اردیبهشت] آرايشگر ماهر آرايشگر ماهر محدوده پيروزي نيازمنديم ... شهر : تهران ( محله : پیروزی )