کارکرد:
شما در حال مشاهده صبح شهر اتومبیل شهر اصفهان هستید .
صبح شهر
تويوتا آريون فوري ... شهر : اصفهان ( محله : توحید ) 500,000,000 تومان 12,000 km : کارکرد