دسته بندی : اتومبیل
زیر دسته بندی : سمند
کارکرد:
شما در حال مشاهده صبح شهر اتومبیل سمند شهر همدان هستید .