کارکرد:
شما در حال مشاهده صبح شهر اتومبیل شهر تهران هستید .